Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/478001–478100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
478001 2011 SN139 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
478002 2011 SG140 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478003 2011 SU141 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478004 2011 SH142 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478005 2011 SF144 30/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
478006 2011 SC160 06/08/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
478007 2011 SL164 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478008 2011 SN164 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478009 2011 SM165 24/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478010 2011 SN170 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
478011 2011 SA178 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478012 2011 ST183 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
478013 2011 SQ184 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
478014 2011 SX189 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478015 2011 SM191 23/09/2011 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
478016 2011 SH192 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478017 2011 SD197 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478018 2011 SF197 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478019 2011 SS197 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
478020 2011 SZ199 03/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
478021 2011 SB202 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478022 2011 SZ206 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
478023 2011 SU208 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
478024 2011 SX208 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478025 2011 SA210 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478026 2011 SE217 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478027 2011 SY225 19/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
478028 2011 SN233 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
478029 2011 SF236 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478030 2011 SM236 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478031 2011 SH240 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
478032 2011 SH241 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478033 2011 SY242 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478034 2011 SA254 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478035 2011 SB255 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478036 2011 SS255 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478037 2011 SN256 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
478038 2011 SA257 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
478039 2011 SA258 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478040 2011 SV258 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
478041 2011 SY258 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478042 2011 SE259 26/09/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
478043 2011 SG259 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
478044 2011 SZ259 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478045 2011 SB260 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
478046 2011 SS260 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478047 2011 SB261 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478048 2011 SD261 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478049 2011 SO261 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478050 2011 SR265 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
478051 2011 SU268 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
478052 2011 SR274 19/09/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
478053 2011 SU275 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478054 2011 TX 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
478055 2011 TU7 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478056 2011 TB8 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
478057 2011 TC10 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
478058 2011 TJ10 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478059 2011 TR13 22/09/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
478060 2011 TH14 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478061 2011 TN15 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478062 2011 UZ2 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478063 2011 UA4 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
478064 2011 UM4 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478065 2011 UT5 20/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
478066 2011 UB6 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
478067 2011 UR6 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478068 2011 UY6 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
478069 2011 UA7 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478070 2011 UQ8 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478071 2011 UJ9 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
478072 2011 UT10 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478073 2011 UE11 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478074 2011 UW13 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478075 2011 UB23 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
478076 2011 UL24 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478077 2011 UZ25 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478078 2011 UD26 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478079 2011 UE29 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478080 2011 UG29 11/04/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
478081 2011 UX29 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
478082 2011 UQ33 16/12/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
478083 2011 UM35 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
478084 2011 UB38 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478085 2011 US38 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478086 2011 UP40 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478087 2011 UB41 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478088 2011 UJ41 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478089 2011 UU41 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
478090 2011 UD45 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478091 2011 UF48 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478092 2011 UJ48 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478093 2011 US48 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478094 2011 UR49 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
478095 2011 UV50 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478096 2011 UA54 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478097 2011 UF54 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
478098 2011 UO58 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478099 2011 UV61 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478100 2011 UZ61 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL