Danh sách tiểu hành tinh/476901–477000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
476901 2008 WA30 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
476902 2008 WQ30 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476903 2008 WS30 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
476904 2008 WK32 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
476905 2008 WB33 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
476906 2008 WK39 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
476907 2008 WS39 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476908 2008 WF40 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476909 2008 WU40 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
476910 2008 WN42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
476911 2008 WO44 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476912 2008 WW50 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476913 2008 WF56 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476914 2008 WJ61 23/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
476915 2008 WH63 20/11/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
476916 2008 WY72 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
476917 2008 WN73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476918 2008 WS73 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476919 2008 WK83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476920 2008 WE94 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
476921 2008 WM96 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
476922 2008 WN98 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
476923 2008 WH99 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
476924 2008 WG102 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
476925 2008 WQ109 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476926 2008 WF113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
476927 2008 WM113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
476928 2008 WW117 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
476929 2008 WV122 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476930 2008 WP123 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476931 2008 WB125 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476932 2008 WD126 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476933 2008 WQ126 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
476934 2008 WB128 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476935 2008 WP129 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476936 2008 WX129 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476937 2008 WP133 17/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
476938 2008 WY136 21/11/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
476939 2008 WL138 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476940 2008 WK139 30/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
476941 2008 WR140 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476942 2008 WS140 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476943 2008 XC 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
476944 2008 XY2 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476945 2008 XG3 03/12/2008 Marly P. Kocher 2,7 km MPC · JPL
476946 2008 XH4 18/11/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
476947 2008 XZ4 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
476948 2008 XT16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476949 2008 XA17 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476950 2008 XA24 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476951 2008 XE28 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476952 2008 XH34 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476953 2008 XO34 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476954 2008 XB35 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476955 2008 XK36 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
476956 2008 XK38 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476957 2008 XG41 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
476958 2008 XZ41 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
476959 2008 XE48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476960 2008 XS49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476961 2008 XJ53 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476962 2008 XW53 01/12/2008 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
476963 2008 XA56 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476964 2008 YK1 01/12/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
476965 2008 YG4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
476966 2008 YS4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
476967 2008 YL13 06/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
476968 2008 YO13 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
476969 2008 YU13 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476970 2008 YG16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
476971 2008 YZ16 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
476972 2008 YB21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476973 2008 YF21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476974 2008 YS31 29/12/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
476975 2008 YC37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476976 2008 YQ38 29/12/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
476977 2008 YM49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
476978 2008 YT49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476979 2008 YO51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476980 2008 YZ53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476981 2008 YT54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
476982 2008 YZ54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476983 2008 YE59 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476984 2008 YA65 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476985 2008 YC73 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
476986 2008 YE81 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476987 2008 YF81 30/12/2008 Purple Mountain PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
476988 2008 YA93 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476989 2008 YH95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476990 2008 YM98 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
476991 2008 YU102 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476992 2008 YA104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476993 2008 YE108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476994 2008 YZ108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476995 2008 YV109 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
476996 2008 YW111 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
476997 2008 YN115 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476998 2008 YN122 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476999 2008 YL124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
477000 2008 YN125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also