Danh sách tiểu hành tinh/475201–475300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475201 2005 VR5 10/11/2005 Gnosca S. Sposetti 2,5 km MPC · JPL
475202 2005 VU10 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475203 2005 VA11 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475204 2005 VU15 23/10/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
475205 2005 VQ16 29/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
475206 2005 VD18 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475207 2005 VS20 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
475208 2005 VK25 02/11/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
475209 2005 VV25 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475210 2005 VM34 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475211 2005 VV34 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
475212 2005 VA37 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475213 2005 VS37 03/11/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
475214 2005 VW37 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475215 2005 VX46 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
475216 2005 VJ62 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
475217 2005 VC71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
475218 2005 VP72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
475219 2005 VD79 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
475220 2005 VG87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475221 2005 VN89 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475222 2005 VC90 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
475223 2005 VU96 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
475224 2005 VC98 07/11/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
475225 2005 VL101 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
475226 2005 VX109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
475227 2005 VU110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475228 2005 VJ112 07/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
475229 2005 VL114 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
475230 2005 VD125 11/11/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
475231 2005 VJ129 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
475232 2005 VK130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
475233 2005 VW132 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
475234 2005 WH 19/11/2005 Mayhill A. Lowe 4,2 km MPC · JPL
475235 2005 WF2 10/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
475236 2005 WV3 23/11/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
475237 2005 WL10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475238 2005 WO12 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
475239 2005 WD16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475240 2005 WK17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475241 2005 WU20 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475242 2005 WB21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475243 2005 WP24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
475244 2005 WU28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475245 2005 WL30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475246 2005 WL31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475247 2005 WX32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475248 2005 WH33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475249 2005 WM37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475250 2005 WP40 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
475251 2005 WZ45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
475252 2005 WQ46 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475253 2005 WN48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475254 2005 WP62 25/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
475255 2005 WM64 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
475256 2005 WV66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475257 2005 WC67 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
475258 2005 WM68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475259 2005 WM76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
475260 2005 WS78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475261 2005 WQ85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
475262 2005 WR90 23/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
475263 2005 WE91 21/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
475264 2005 WY92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475265 2005 WG101 12/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
475266 2005 WC103 26/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
475267 2005 WO103 26/11/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
475268 2005 WN121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
475269 2005 WF124 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475270 2005 WX124 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475271 2005 WB125 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475272 2005 WK125 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
475273 2005 WR126 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
475274 2005 WF127 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475275 2005 WJ127 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475276 2005 WR139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
475277 2005 WP142 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475278 2005 WS144 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475279 2005 WF148 26/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
475280 2005 WJ149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475281 2005 WK150 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475282 2005 WO151 28/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
475283 2005 WW152 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475284 2005 WM153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
475285 2005 WU163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475286 2005 WV164 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
475287 2005 WH172 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475288 2005 WO205 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
475289 2005 XB2 01/12/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
475290 2005 XV3 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
475291 2005 XE19 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
475292 2005 XH29 04/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
475293 2005 XQ30 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475294 2005 XJ32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
475295 2005 XS32 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
475296 2005 XT33 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475297 2005 XS48 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
475298 2005 XM50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475299 2005 XQ54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
475300 2005 XN62 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL