Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/476201–476300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
476201 2007 UD58 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476202 2007 UE59 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
476203 2007 UP60 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476204 2007 US62 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476205 2007 UD71 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
476206 2007 UO74 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476207 2007 UH78 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476208 2007 UE87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
476209 2007 UL89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476210 2007 UC91 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476211 2007 UY93 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476212 2007 UX97 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
476213 2007 UN102 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476214 2007 UT102 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
476215 2007 US107 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476216 2007 UX109 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476217 2007 UP112 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476218 2007 UU114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476219 2007 US116 10/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
476220 2007 UK129 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476221 2007 UA130 16/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
476222 2007 UM131 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
476223 2007 UW134 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476224 2007 UW136 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
476225 2007 UT140 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476226 2007 VU16 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
476227 2007 VX18 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476228 2007 VU20 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476229 2007 VZ20 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476230 2007 VC24 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476231 2007 VT25 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476232 2007 VO29 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
476233 2007 VW31 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476234 2007 VJ34 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 1,7 km MPC · JPL
476235 2007 VE35 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
476236 2007 VY36 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476237 2007 VD41 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
476238 2007 VF57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476239 2007 VP57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476240 2007 VW61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
476241 2007 VH64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476242 2007 VT65 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17392| 1,3 km MPC · JPL
476243 2007 VJ66 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476244 2007 VL67 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476245 2007 VC69 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476246 2007 VT74 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476247 2007 VT76 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476248 2007 VB77 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
476249 2007 VV77 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476250 2007 VU79 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476251 2007 VU84 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476252 2007 VG91 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476253 2007 VJ94 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476254 2007 VG97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476255 2007 VW97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476256 2007 VC99 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
476257 2007 VE103 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476258 2007 VF103 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476259 2007 VJ103 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
476260 2007 VS104 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476261 2007 VS110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476262 2007 VC117 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476263 2007 VN124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
476264 2007 VX124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
476265 2007 VO142 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
476266 2007 VV145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476267 2007 VF154 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
476268 2007 VH158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
476269 2007 VM160 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
476270 2007 VC161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
476271 2007 VG163 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476272 2007 VT168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476273 2007 VZ177 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
476274 2007 VQ178 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476275 2007 VF183 08/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
476276 2007 VV195 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
476277 2007 VH199 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
476278 2007 VZ213 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
476279 2007 VB218 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
476280 2007 VD218 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476281 2007 VL222 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476282 2007 VT225 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
476283 2007 VN227 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476284 2007 VB231 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
476285 2007 VJ238 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
476286 2007 VW239 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476287 2007 VG242 05/11/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
476288 2007 VM244 15/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
476289 2007 VU256 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
476290 2007 VT263 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
476291 2007 VS284 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476292 2007 VG295 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
476293 2007 VY307 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
476294 2007 VZ310 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
476295 2007 VW315 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
476296 2007 VE319 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
476297 2007 VZ321 08/11/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
476298 2007 VQ325 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
476299 2007 VV326 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
476300 2007 VQ328 09/11/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL