Danh sách tiểu hành tinh/47501–47600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47501 2000 AN53 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
47502 2000 AN54 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47503 2000 AQ54 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47504 2000 AJ56 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47505 2000 AB57 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47506 2000 AA58 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47507 2000 AM58 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47508 2000 AQ58 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47509 2000 AJ60 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47510 2000 AL60 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
47511 2000 AN60 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
47512 2000 AY60 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47513 2000 AS66 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
47514 2000 AW66 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47515 2000 AB69 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47516 2000 AQ69 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
47517 2000 AT71 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47518 2000 AU71 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47519 2000 AK79 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47520 2000 AO79 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47521 2000 AS84 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47522 2000 AW84 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47523 2000 AB85 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47524 2000 AJ90 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47525 2000 AL90 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47526 2000 AM90 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47527 2000 AR90 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47528 2000 AE95 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47529 2000 AM96 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47530 2000 AO96 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
47531 2000 AY96 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
47532 2000 AF97 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
47533 2000 AY97 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
47534 2000 AD98 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
47535 2000 AA99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47536 2000 AB102 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47537 2000 AP108 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47538 2000 AR113 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47539 2000 AZ113 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47540 2000 AK115 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
47541 2000 AX115 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47542 2000 AN118 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47543 2000 AP118 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47544 2000 AW118 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47545 2000 AZ118 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47546 2000 AN119 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47547 2000 AM121 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
47548 2000 AO124 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47549 2000 AE126 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47550 2000 AS126 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47551 2000 AM128 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
47552 2000 AR128 05/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
47553 2000 AE129 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47554 2000 AN130 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
47555 2000 AM136 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47556 2000 AL137 04/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
47557 2000 AP137 04/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47558 2000 AU137 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47559 2000 AK143 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
47560 2000 AD144 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47561 2000 AA147 04/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
47562 2000 AZ148 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47563 2000 AW149 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
47564 2000 AD150 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47565 2000 AJ150 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47566 2000 AU150 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47567 2000 AL154 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47568 2000 AW155 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47569 2000 AP159 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47570 2000 AM162 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47571 2000 AT162 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47572 2000 AK167 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47573 2000 AV170 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47574 2000 AF171 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47575 2000 AL172 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47576 2000 AW172 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
47577 2000 AD173 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47578 2000 AT174 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47579 2000 AW174 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
47580 2000 AQ175 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47581 2000 AN178 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47582 2000 AO179 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47583 2000 AW182 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
47584 2000 AX182 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47585 2000 AA192 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47586 2000 AE193 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47587 2000 AU198 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47588 2000 AM201 09/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47589 2000 AY201 09/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
47590 2000 AY202 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47591 2000 AD203 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47592 2000 AO203 10/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
47593 2000 AF204 12/01/2000 High Point D. K. Chesney 7,6 km MPC · JPL
47594 2000 AQ204 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47595 2000 AK207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
47596 2000 AA213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
47597 2000 AK214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
47598 2000 AR215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
47599 2000 AB216 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
47600 2000 AF227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL