Danh sách tiểu hành tinh/475001–475100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
475001 2005 TX155 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475002 2005 TN157 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475003 2005 TO160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475004 2005 TK161 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475005 2005 TX161 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475006 2005 TE162 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475007 2005 TF163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475008 2005 TG165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475009 2005 TV167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475010 2005 TX168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
475011 2005 TG176 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
475012 2005 TR176 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475013 2005 TF181 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
475014 2005 TM191 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
475015 2005 TN191 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
475016 2005 UO 23/10/2005 Catalina CSS 160 m MPC · JPL
475017 2005 UC8 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 4,7 km MPC · JPL
475018 2005 UU8 20/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
475019 2005 UB9 21/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
475020 2005 UN10 21/10/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
475021 2005 UA15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475022 2005 UD17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475023 2005 UY17 22/10/2005 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
475024 2005 UX20 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475025 2005 UB23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475026 2005 UX24 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
475027 2005 US25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
475028 2005 UF27 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
475029 2005 UN27 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
475030 2005 UY27 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
475031 2005 UM28 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475032 2005 UP33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
475033 2005 UN37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
475034 2005 UW38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475035 2005 UH39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
475036 2005 UH47 22/10/2005 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
475037 2005 UY47 22/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
475038 2005 UV57 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
475039 2005 UL58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475040 2005 UP59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
475041 2005 UH62 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
475042 2005 UO62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
475043 2005 UK67 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
475044 2005 UD70 10/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
475045 2005 UG70 29/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
475046 2005 UF72 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
475047 2005 UK85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
475048 2005 UT86 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475049 2005 UC92 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475050 2005 UR96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
475051 2005 UU97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475052 2005 UD98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475053 2005 UV101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475054 2005 UA102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
475055 2005 UV103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475056 2005 UH104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475057 2005 UR106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
475058 2005 UD114 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
475059 2005 UW115 23/10/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
475060 2005 UM118 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
475061 2005 UN118 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
475062 2005 UE122 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475063 2005 UV123 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
475064 2005 UK126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
475065 2005 UW126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
475066 2005 UH128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
475067 2005 UC129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
475068 2005 UB133 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475069 2005 UP133 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
475070 2005 UC136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
475071 2005 UZ136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
475072 2005 US139 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
475073 2005 UY139 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475074 2005 UC143 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475075 2005 UO147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475076 2005 UA152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
475077 2005 UO155 26/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
475078 2005 UZ156 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
475079 2005 UL157 28/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
475080 2005 UR157 26/10/2005 Nogales J.-C. Merlin 710 m MPC · JPL
475081 2005 UP163 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
475082 2005 UC170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
475083 2005 UY172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475084 2005 UU175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
475085 2005 UM183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
475086 2005 UP183 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
475087 2005 UF187 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475088 2005 UM187 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
475089 2005 UE188 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
475090 2005 UL188 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
475091 2005 UF194 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
475092 2005 UV194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
475093 2005 UG197 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
475094 2005 UC200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
475095 2005 UZ202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
475096 2005 UD203 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
475097 2005 UY217 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
475098 2005 UB219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
475099 2005 UV219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
475100 2005 UH222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL