Danh sách tiểu hành tinh/474901–475000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474901 2005 SD188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
474902 2005 SM188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
474903 2005 SH196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474904 2005 SH197 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474905 2005 SP197 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474906 2005 SC199 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
474907 2005 SZ209 30/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
474908 2005 SU210 30/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
474909 2005 SY210 30/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
474910 2005 SV211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
474911 2005 SC213 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
474912 2005 SQ213 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
474913 2005 SR214 30/09/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
474914 2005 SU215 30/09/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
474915 2005 SX215 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
474916 2005 SU218 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
474917 2005 SB224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
474918 2005 SB226 23/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
474919 2005 SG232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
474920 2005 SX232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474921 2005 SD234 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474922 2005 SC235 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474923 2005 SS236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
474924 2005 SA238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474925 2005 SK238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474926 2005 SA240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
474927 2005 SB240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474928 2005 SG241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474929 2005 SL247 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
474930 2005 ST256 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474931 2005 SM257 22/09/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
474932 2005 SN261 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474933 2005 SS263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474934 2005 SB264 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
474935 2005 SW271 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474936 2005 SE273 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474937 2005 SZ279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
474938 2005 SO280 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474939 2005 SX282 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
474940 2005 SR284 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
474941 2005 SD285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
474942 2005 SG285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
474943 2005 SE287 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
474944 2005 SJ288 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 650 m MPC · JPL
474945 2005 SN291 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474946 2005 SE292 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474947 2005 SW292 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474948 2005 TR5 01/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
474949 2005 TH12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474950 2005 TJ13 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
474951 2005 TD18 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
474952 2005 TX21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474953 2005 TD23 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474954 2005 TU24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474955 2005 TD26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474956 2005 TH26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
474957 2005 TY33 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474958 2005 TU34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474959 2005 TP39 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474960 2005 TU41 03/10/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
474961 2005 TJ46 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474962 2005 TW47 05/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,3 km MPC · JPL
474963 2005 TZ50 09/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
474964 2005 TC58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
474965 2005 TW58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
474966 2005 TD59 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
474967 2005 TT59 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
474968 2005 TL61 03/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
474969 2005 TH63 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
474970 2005 TK63 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
474971 2005 TP64 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474972 2005 TV64 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474973 2005 TL72 01/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
474974 2005 TF77 06/10/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
474975 2005 TC80 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474976 2005 TZ85 03/10/2005 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
474977 2005 TF86 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474978 2005 TC87 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
474979 2005 TL96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
474980 2005 TQ97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
474981 2005 TL101 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
474982 2005 TS102 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474983 2005 TV103 03/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
474984 2005 TV112 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474985 2005 TA113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
474986 2005 TE121 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474987 2005 TW122 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474988 2005 TE123 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
474989 2005 TE127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474990 2005 TN128 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474991 2005 TU128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474992 2005 TR129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474993 2005 TP130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474994 2005 TZ130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474995 2005 TA132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474996 2005 TE134 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474997 2005 TF136 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474998 2005 TZ145 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
474999 2005 TU154 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
475000 2005 TC155 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also