Danh sách tiểu hành tinh/473901–474000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473901 2016 ER147 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473902 2016 ED148 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473903 2016 EE148 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473904 2016 ET148 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
473905 2016 EB149 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473906 2016 ER149 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
473907 2016 ES149 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473908 2016 EZ149 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473909 2016 EB150 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
473910 2016 EN150 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
473911 2016 EU150 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473912 2016 EX150 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
473913 2016 ED151 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
473914 2016 EH151 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
473915 2016 EJ151 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
473916 2016 EU151 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473917 2016 ED152 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473918 2016 EN152 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473919 2016 ES152 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473920 2016 EX152 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473921 2016 EU154 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473922 2016 EE155 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473923 2016 EH155 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473924 2016 EJ155 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
473925 2016 EL155 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473926 2016 ES158 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473927 2016 EM159 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473928 2016 EK160 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473929 2016 EX160 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473930 2016 EK161 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
473931 2016 EM161 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
473932 2016 EF163 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473933 2016 EG163 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
473934 2016 EQ163 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473935 2016 ER163 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
473936 2016 EF166 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473937 2016 EV166 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
473938 2016 EW167 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473939 2016 ED168 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473940 2016 EH169 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
473941 2016 EP169 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
473942 2016 EY170 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473943 2016 EG171 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473944 2016 EL172 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473945 2016 EP172 13/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
473946 2016 EY175 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473947 2016 EU177 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473948 2016 EY178 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473949 2016 EF179 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473950 2016 EK179 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473951 2016 EQ179 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473952 2016 ES179 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473953 2016 EO180 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473954 2016 EE181 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473955 2016 EF181 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
473956 2016 EN181 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473957 2016 EQ181 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
473958 2016 EE182 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473959 2016 EX184 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473960 2016 EK186 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473961 2016 EL186 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473962 2016 EE187 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473963 2016 EX187 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473964 2016 EA188 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
473965 2016 EE188 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
473966 2016 EK188 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473967 2016 EA190 11/05/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
473968 2016 EK190 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
473969 2016 EM191 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473970 2016 EN191 14/03/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
473971 2016 EW191 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473972 2016 EP192 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
473973 2016 EE193 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473974 2016 EM195 05/02/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
473975 2016 EX195 24/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
473976 2016 EB196 17/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
473977 2016 EG196 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473978 2016 EK196 16/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
473979 2016 ER196 18/04/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
473980 2016 ES196 09/02/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
473981 2016 ET196 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
473982 2016 EH197 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473983 2016 EA198 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473984 2016 ER198 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473985 2016 EE201 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
473986 2016 EM201 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473987 2016 EU201 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473988 2016 EY201 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473989 2016 EC202 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473990 2016 EM202 03/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
473991 2016 EU202 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473992 2016 FH17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473993 2016 FT17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473994 2016 FV19 08/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
473995 2016 FX19 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473996 2016 FY19 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473997 2016 FH21 09/03/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
473998 2016 FM23 21/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
473999 2016 FW23 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
474000 2016 FW32 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also