Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/474801–474900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474801 2005 RD42 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474802 2005 RB43 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
474803 2005 RD44 02/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
474804 2005 SB6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
474805 2005 SQ11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474806 2005 SV11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
474807 2005 SZ11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474808 2005 SW13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474809 2005 SE14 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474810 2005 SA16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474811 2005 SY16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474812 2005 SR17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
474813 2005 SH18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
474814 2005 SQ23 23/09/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
474815 2005 SO25 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474816 2005 SZ33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
474817 2005 SU37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
474818 2005 SZ38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474819 2005 SK39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474820 2005 SN39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474821 2005 SW40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474822 2005 SZ41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474823 2005 SS42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
474824 2005 SK43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474825 2005 SX43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
474826 2005 SY48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474827 2005 SA50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474828 2005 SH51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474829 2005 ST55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474830 2005 SP56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
474831 2005 SJ59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474832 2005 SQ59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474833 2005 SB63 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474834 2005 SF63 26/09/2005 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
474835 2005 SV63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
474836 2005 SA64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474837 2005 SA67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474838 2005 SD67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474839 2005 SM67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474840 2005 SM68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
474841 2005 SB73 23/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
474842 2005 SX74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474843 2005 SR75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474844 2005 SC76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474845 2005 SK76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474846 2005 SR76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474847 2005 SG77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474848 2005 SX80 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474849 2005 SK82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474850 2005 SN83 01/09/2005 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
474851 2005 SX84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474852 2005 SN87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474853 2005 SL90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
474854 2005 SD91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474855 2005 SO92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474856 2005 SQ93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
474857 2005 SY97 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474858 2005 SO101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474859 2005 SR101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474860 2005 SZ114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
474861 2005 SW129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
474862 2005 SR131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474863 2005 SS131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
474864 2005 SQ136 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474865 2005 SH137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
474866 2005 SB138 13/09/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
474867 2005 SO138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474868 2005 SE139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
474869 2005 SN142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474870 2005 SU142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474871 2005 SH143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474872 2005 SO144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474873 2005 ST144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474874 2005 SG147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474875 2005 SZ147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474876 2005 SC148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474877 2005 SM148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
474878 2005 SJ149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474879 2005 SM150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
474880 2005 SO150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474881 2005 SK152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
474882 2005 SQ153 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
474883 2005 SO160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474884 2005 SD161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474885 2005 SU168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474886 2005 SJ169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474887 2005 SJ170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474888 2005 SR170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474889 2005 SA171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474890 2005 SJ173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474891 2005 SL173 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474892 2005 SH175 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474893 2005 SK176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474894 2005 ST177 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474895 2005 SV182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474896 2005 SH183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474897 2005 SG184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 43176| 2,5 km MPC · JPL
474898 2005 SJ184 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474899 2005 ST184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474900 2005 SW187 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL