Danh sách tiểu hành tinh/473801–473900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473801 2016 EF97 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473802 2016 EH101 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473803 2016 EB106 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473804 2016 ED106 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473805 2016 EG108 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473806 2016 EM108 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473807 2016 EU108 15/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
473808 2016 EK109 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473809 2016 EV109 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
473810 2016 EF110 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473811 2016 EN110 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473812 2016 EQ110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473813 2016 EB111 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473814 2016 EO111 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
473815 2016 EJ112 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
473816 2016 EK112 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
473817 2016 EX113 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
473818 2016 EA114 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
473819 2016 EF114 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473820 2016 EH114 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
473821 2016 EX114 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473822 2016 EJ115 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473823 2016 EM115 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473824 2016 EB116 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
473825 2016 EO116 30/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473826 2016 ER116 22/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
473827 2016 EX116 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
473828 2016 ES117 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473829 2016 ED120 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473830 2016 EO122 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
473831 2016 EA124 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473832 2016 EB124 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473833 2016 EF124 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473834 2016 EK124 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
473835 2016 ET124 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473836 2016 EU124 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473837 2016 EV124 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473838 2016 EM125 17/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
473839 2016 EB126 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473840 2016 EM126 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473841 2016 EO126 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
473842 2016 EQ126 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
473843 2016 ES126 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
473844 2016 EW127 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473845 2016 EM128 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
473846 2016 EW129 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473847 2016 EX129 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
473848 2016 EE130 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473849 2016 EH130 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473850 2016 EM130 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473851 2016 ER130 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
473852 2016 ET130 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
473853 2016 EV130 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473854 2016 EZ130 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473855 2016 EB131 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473856 2016 EM131 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473857 2016 EE132 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
473858 2016 EL132 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473859 2016 EY132 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473860 2016 EL133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473861 2016 ES133 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
473862 2016 EX133 18/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
473863 2016 EC134 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473864 2016 EG134 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473865 2016 EH134 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
473866 2016 ET134 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473867 2016 EG135 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473868 2016 EK135 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473869 2016 EU135 11/09/2007 XuYi PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
473870 2016 EK136 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473871 2016 EP136 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473872 2016 EF137 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
473873 2016 EA138 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473874 2016 EK138 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 13314| 1,9 km MPC · JPL
473875 2016 EP138 28/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
473876 2016 EC139 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
473877 2016 EM139 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
473878 2016 EY139 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473879 2016 EH140 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473880 2016 EX140 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473881 2016 ED141 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
473882 2016 EF141 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473883 2016 ER141 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473884 2016 ER142 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473885 2016 EX142 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
473886 2016 EK143 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473887 2016 EG144 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
473888 2016 EK144 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
473889 2016 EQ144 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473890 2016 EK145 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473891 2016 EL145 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473892 2016 ES145 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473893 2016 ET145 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473894 2016 ET146 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473895 2016 EX146 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
473896 2016 EY146 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
473897 2016 EB147 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473898 2016 EK147 29/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
473899 2016 EN147 18/03/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
473900 2016 EP147 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL