Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/474101–474200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474101 2016 LE12 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
474102 2016 LL12 26/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
474103 2016 LH13 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
474104 2016 LB18 02/08/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
474105 2016 LP19 22/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
474106 2016 LZ23 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
474107 2016 LC24 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
474108 2016 LS25 06/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
474109 2016 LB28 17/01/1998 Caussols ODAS 780 m MPC · JPL
474110 2016 LL28 26/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
474111 2016 LB30 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
474112 2016 LC30 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474113 2016 LX31 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474114 2016 LD41 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
474115 2016 LW41 16/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
474116 2016 LR43 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
474117 2016 LS47 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
474118 2016 LP50 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474119 2016 LT50 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
474120 4504 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
474121 1993 TC8 10/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474122 1994 RP24 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
474123 1995 BL14 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474124 1995 MR4 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474125 1995 QL8 27/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474126 1995 QG13 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474127 1995 QP13 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474128 1995 SV28 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
474129 1995 SM30 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474130 1995 SA41 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474131 1995 SO44 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
474132 1995 SA45 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474133 1995 SN61 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
474134 1995 SW63 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474135 1995 SX73 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474136 1995 SC75 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474137 1995 TZ8 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
474138 1995 TF10 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474139 1995 UH31 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
474140 1995 UQ52 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474141 1995 XF4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474142 1996 XK35 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474143 1997 MX6 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474144 1997 UA 18/10/1997 Kleť Kleť Obs. 2,1 km MPC · JPL
474145 1998 RD10 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474146 1998 RF13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
474147 1998 RF14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
474148 1998 SA16 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474149 1998 SW16 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
474150 1998 SQ34 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
474151 1998 SC151 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474152 1998 SD174 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
474153 1998 TD20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474154 1998 UU50 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474155 1998 WC36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474156 1998 XQ16 12/12/1998 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
474157 1998 XL25 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474158 1999 FA 16/03/1999 Socorro LINEAR APO · 260 m MPC · JPL
474159 1999 RJ 03/09/1999 Prescott P. G. Comba 3,2 km MPC · JPL
474160 1999 RH5 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474161 1999 RH114 05/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
474162 1999 RQ128 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
474163 1999 SO5 29/09/1999 Catalina CSS APO · PHA · 230 m MPC · JPL
474164 1999 TU53 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
474165 1999 TU61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474166 1999 TE65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474167 1999 TO68 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
474168 1999 TD80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
474169 1999 TT87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474170 1999 TE167 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
474171 1999 TY193 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
474172 1999 TL226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
474173 1999 TT262 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
474174 1999 TV299 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474175 1999 TG304 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474176 1999 UW18 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474177 1999 US36 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474178 1999 UC41 01/10/1999 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
474179 1999 VS6 06/11/1999 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
474180 1999 VA76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
474181 1999 VP79 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474182 1999 VK118 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474183 1999 VD136 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474184 1999 VH158 03/11/1999 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
474185 1999 VP175 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474186 1999 VO179 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
474187 1999 VS222 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474188 1999 VL226 01/11/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
474189 1999 XW8 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
474190 1999 XX14 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474191 1999 XN238 04/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
474192 1999 YS18 29/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 1,1 km MPC · JPL
474193 1999 YN25 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474194 2000 AA131 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
474195 2000 AU216 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474196 2000 AH221 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474197 2000 BR9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
474198 2000 CH55 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474199 2000 CA141 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474200 2000 DT17 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL