Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/473101–473200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473101 2015 HT169 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473102 2015 HV170 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
473103 2015 HW170 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473104 2015 HB172 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473105 2015 HO172 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473106 2015 HQ172 15/05/2004 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
473107 2015 HT172 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
473108 2015 HC173 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473109 2015 HM173 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473110 2015 HN173 24/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
473111 2015 HS173 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
473112 2015 HZ173 03/03/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
473113 2015 HA174 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
473114 2015 HL174 24/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
473115 2015 HU175 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
473116 2015 HW175 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473117 2015 HZ175 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
473118 2015 HS176 11/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
473119 2015 HF177 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473120 2015 HL179 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473121 2015 HJ180 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
473122 2015 JS 28/01/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
473123 2015 JS2 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473124 2015 JV2 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473125 2015 JH3 31/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
473126 2015 JP3 18/09/2011 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
473127 2015 JZ4 15/10/2012 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
473128 2015 JG5 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473129 2015 JM5 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
473130 2015 JQ6 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473131 2015 JV6 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
473132 2015 JZ6 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473133 2015 JS7 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473134 2015 JJ10 28/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
473135 2015 KK2 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473136 2015 KD3 21/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
473137 2015 KK3 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473138 2015 KR3 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473139 2015 KT3 17/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
473140 2015 KP4 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473141 2015 KN5 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473142 2015 KH6 26/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473143 2015 KL6 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473144 2015 KP6 04/12/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
473145 2015 KQ8 11/03/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
473146 2015 KW10 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473147 2015 KG11 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
473148 2015 KL11 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473149 2015 KU12 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473150 2015 KY12 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473151 2015 KR14 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473152 2015 KM16 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
473153 2015 KW17 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
473154 2015 KR20 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
473155 2015 KZ21 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473156 2015 KS24 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473157 2015 KH26 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473158 2015 KN26 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473159 2015 KW27 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
473160 2015 KE28 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473161 2015 KE29 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 31811| 4,0 km MPC · JPL
473162 2015 KP30 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473163 2015 KA31 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
473164 2015 KC31 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
473165 2015 KO31 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473166 2015 KS31 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
473167 2015 KE32 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473168 2015 KR32 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473169 2015 KU32 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473170 2015 KJ38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473171 2015 KY38 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473172 2015 KY39 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473173 2015 KT46 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473174 2015 KR49 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473175 2015 KU52 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
473176 2015 KF57 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
473177 2015 KT59 17/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
473178 2015 KZ60 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473179 2015 KP63 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473180 2015 KM64 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473181 2015 KL67 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473182 2015 KU67 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473183 2015 KX67 08/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
473184 2015 KD69 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473185 2015 KN70 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473186 2015 KR70 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473187 2015 KD71 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473188 2015 KG71 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473189 2015 KO71 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473190 2015 KF72 15/11/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
473191 2015 KJ73 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473192 2015 KU73 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
473193 2015 KZ75 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
473194 2015 KH76 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473195 2015 KJ76 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473196 2015 KQ77 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473197 2015 KM82 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
473198 2015 KV83 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473199 2015 KF90 27/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
473200 2015 KB91 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL