Danh sách tiểu hành tinh/472901–473000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472901 2015 FA338 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
472902 2015 FS340 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
472903 2015 FU340 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
472904 2015 FK341 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472905 2015 FO341 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472906 2015 FR341 24/10/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
472907 2015 FS341 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472908 2015 FL342 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472909 2015 FN343 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
472910 2015 FA344 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472911 2015 FK344 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
472912 2015 FQ344 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472913 2015 GR2 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472914 2015 GT2 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
472915 2015 GU2 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472916 2015 GT3 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,8 km MPC · JPL
472917 2015 GZ3 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
472918 2015 GX4 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472919 2015 GJ5 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472920 2015 GS7 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472921 2015 GS9 11/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
472922 2015 GF10 17/04/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
472923 2015 GM16 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472924 2015 GW16 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472925 2015 GM18 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472926 2015 GS18 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472927 2015 GC20 28/01/2011 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
472928 2015 GM20 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472929 2015 GO20 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472930 2015 GS20 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472931 2015 GZ20 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472932 2015 GC22 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472933 2015 GL23 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
472934 2015 GT23 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472935 2015 GZ23 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472936 2015 GB24 31/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
472937 2015 GU24 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472938 2015 GG25 24/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
472939 2015 GQ25 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472940 2015 GV25 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472941 2015 GA26 07/04/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
472942 2015 GU26 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
472943 2015 GL27 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
472944 2015 GH28 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472945 2015 GV28 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472946 2015 GD29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
472947 2015 GV29 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472948 2015 GE30 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472949 2015 GV30 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472950 2015 GC31 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472951 2015 GE31 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472952 2015 GV31 04/03/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
472953 2015 GW31 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
472954 2015 GE32 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472955 2015 GN32 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472956 2015 GJ33 16/02/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
472957 2015 GQ33 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472958 2015 GF34 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472959 2015 GK34 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
472960 2015 GP37 15/09/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
472961 2015 GS37 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472962 2015 GK38 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472963 2015 GL38 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472964 2015 GA39 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
472965 2015 GE39 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
472966 2015 GG39 16/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
472967 2015 GL39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
472968 2015 GS40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
472969 2015 GA41 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472970 2015 GM41 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472971 2015 GX42 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
472972 2015 GE44 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472973 2015 GF44 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472974 2015 GO44 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472975 2015 GD50 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
472976 2015 GG50 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472977 2015 HX1 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472978 2015 HO3 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472979 2015 HP3 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
472980 2015 HP4 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472981 2015 HZ8 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472982 2015 HP11 03/03/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
472983 2015 HV12 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472984 2015 HZ12 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472985 2015 HB13 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472986 2015 HT14 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
472987 2015 HU14 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472988 2015 HO15 24/02/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
472989 2015 HL17 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
472990 2015 HM20 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472991 2015 HG21 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
472992 2015 HJ21 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
472993 2015 HT21 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
472994 2015 HJ22 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472995 2015 HR23 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472996 2015 HH24 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
472997 2015 HU28 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
472998 2015 HD29 22/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
472999 2015 HL29 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473000 2015 HU29 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also