Danh sách tiểu hành tinh/473701–473800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473701 2015 YT6 16/02/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
473702 2015 YL8 14/12/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
473703 2015 YP8 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473704 2015 YQ8 26/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
473705 2015 YW8 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473706 2015 YX8 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473707 2015 YK9 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473708 2015 YA11 22/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
473709 2015 YC11 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
473710 2015 YD16 10/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
473711 2015 YR16 09/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
473712 2015 YG17 13/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473713 2015 YF18 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
473714 2015 YH18 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473715 2015 YR18 25/10/2011 XuYi PMO NEO 980 m MPC · JPL
473716 2015 YV18 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473717 2015 YW18 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473718 2015 YU20 26/04/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
473719 2016 AA 05/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
473720 2016 AP3 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
473721 2016 AY116 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
473722 2016 AF119 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473723 2016 AS121 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
473724 2016 AV131 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473725 2016 BX6 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473726 2016 BU12 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
473727 2016 BO81 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
473728 2016 CR27 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
473729 2016 CE58 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473730 2016 CG123 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
473731 2016 CQ189 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
473732 2016 CY200 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
473733 2016 CZ204 19/02/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
473734 2016 CL222 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473735 2016 CG256 27/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473736 2016 CB261 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473737 2016 DE22 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473738 2016 DV24 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473739 2016 DU25 23/03/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
473740 2016 DB28 04/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
473741 2016 ES4 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
473742 2016 EV4 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
473743 2016 EW4 13/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473744 2016 EA5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
473745 2016 EA7 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473746 2016 EO9 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473747 2016 EZ10 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473748 2016 EB11 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473749 2016 EW12 17/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
473750 2016 EJ15 30/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
473751 2016 EK17 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473752 2016 EL17 08/01/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
473753 2016 EB18 12/07/2013 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
473754 2016 EC30 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
473755 2016 EY32 07/11/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
473756 2016 EZ32 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
473757 2016 EB37 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473758 2016 ES37 15/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
473759 2016 EH45 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473760 2016 EC46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473761 2016 EG50 29/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
473762 2016 EX53 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473763 2016 EL54 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473764 2016 EP54 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473765 2016 EV57 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473766 2016 EE58 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473767 2016 EN59 20/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
473768 2016 EQ60 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473769 2016 EJ65 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473770 2016 ES65 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473771 2016 EU68 08/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
473772 2016 EP70 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473773 2016 EK73 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
473774 2016 EG76 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
473775 2016 EM77 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473776 2016 EQ78 02/04/2005 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
473777 2016 EW78 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473778 2016 EO79 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
473779 2016 EX79 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473780 2016 EH80 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473781 2016 EA81 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473782 2016 EY81 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
473783 2016 EF82 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473784 2016 EM82 11/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
473785 2016 EX85 17/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
473786 2016 EB87 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473787 2016 EE87 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473788 2016 EO87 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473789 2016 EV87 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473790 2016 EY87 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
473791 2016 EZ87 22/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
473792 2016 EN88 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
473793 2016 EH89 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473794 2016 EK89 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
473795 2016 EG90 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473796 2016 EY90 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
473797 2016 EY91 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
473798 2016 EZ91 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473799 2016 EK92 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473800 2016 EM95 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL