Danh sách tiểu hành tinh/472801–472900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472801 2015 FM158 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
472802 2015 FV159 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472803 2015 FQ160 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472804 2015 FR160 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
472805 2015 FT160 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472806 2015 FW160 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472807 2015 FC161 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472808 2015 FE161 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472809 2015 FP161 08/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472810 2015 FT161 28/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
472811 2015 FG162 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472812 2015 FK162 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472813 2015 FO162 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
472814 2015 FS162 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472815 2015 FV162 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
472816 2015 FD163 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
472817 2015 FR166 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
472818 2015 FW166 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
472819 2015 FB169 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472820 2015 FM171 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472821 2015 FE173 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472822 2015 FP173 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472823 2015 FS173 24/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
472824 2015 FT174 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472825 2015 FH175 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472826 2015 FH176 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472827 2015 FK176 06/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472828 2015 FS177 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472829 2015 FO182 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472830 2015 FL183 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
472831 2015 FR184 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472832 2015 FU201 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
472833 2015 FE214 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472834 2015 FX220 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
472835 2015 FE224 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472836 2015 FB226 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
472837 2015 FF231 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472838 2015 FT237 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472839 2015 FZ238 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472840 2015 FE239 15/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
472841 2015 FN264 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
472842 2015 FR271 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472843 2015 FX272 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
472844 2015 FM275 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472845 2015 FE278 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
472846 2015 FJ284 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472847 2015 FG285 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
472848 2015 FY285 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
472849 2015 FR286 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472850 2015 FD287 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
472851 2015 FE287 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472852 2015 FB288 09/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
472853 2015 FH290 16/09/2012 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
472854 2015 FV292 17/06/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
472855 2015 FC293 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472856 2015 FH293 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
472857 2015 FK293 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472858 2015 FE294 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
472859 2015 FQ294 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472860 2015 FB295 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
472861 2015 FE295 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472862 2015 FY295 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
472863 2015 FD296 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472864 2015 FE296 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
472865 2015 FJ296 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472866 2015 FZ296 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
472867 2015 FB297 23/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
472868 2015 FY298 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
472869 2015 FB299 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
472870 2015 FP301 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472871 2015 FW301 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472872 2015 FD302 29/03/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
472873 2015 FJ302 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472874 2015 FO302 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472875 2015 FT302 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
472876 2015 FY304 28/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
472877 2015 FO307 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
472878 2015 FW309 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472879 2015 FG310 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
472880 2015 FZ313 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
472881 2015 FK314 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472882 2015 FH315 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472883 2015 FR315 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472884 2015 FN317 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472885 2015 FA318 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472886 2015 FT318 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
472887 2015 FS321 16/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472888 2015 FH323 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
472889 2015 FQ323 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472890 2015 FT325 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472891 2015 FB326 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
472892 2015 FO326 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472893 2015 FT326 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
472894 2015 FC327 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472895 2015 FU327 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472896 2015 FA329 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
472897 2015 FM331 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
472898 2015 FD332 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472899 2015 FF334 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472900 2015 FD336 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL