Danh sách tiểu hành tinh/472101–472200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
472101 2014 AF27 09/02/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
472102 2014 AU29 15/04/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
472103 2014 AV29 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472104 2014 AA31 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472105 2014 AC36 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
472106 2014 AP42 12/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
472107 2014 AT42 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472108 2014 AE43 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472109 2014 AS52 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472110 2014 AB53 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472111 2014 AJ54 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
472112 2014 BK2 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
472113 2014 BU3 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
472114 2014 BJ4 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472115 2014 BB8 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
472116 2014 BH10 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
472117 2014 BK13 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
472118 2014 BW13 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472119 2014 BP19 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
472120 2014 BR19 21/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
472121 2014 BD23 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472122 2014 BH23 21/03/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
472123 2014 BO23 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
472124 2014 BM24 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
472125 2014 BV24 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
472126 2014 BY28 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472127 2014 BL30 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
472128 2014 BA32 12/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472129 2014 BM34 23/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
472130 2014 BK37 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
472131 2014 BK40 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472132 2014 BE43 16/02/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
472133 2014 BM44 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472134 2014 BQ53 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472135 2014 BW53 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
472136 2014 BG54 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472137 2014 BY57 31/12/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
472138 2014 BJ61 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
472139 2014 BW63 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
472140 2014 BJ64 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472141 2014 BM64 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472142 2014 BN64 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
472143 2014 CK2 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
472144 2014 CH3 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472145 2014 CG6 16/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
472146 2014 CD8 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
472147 2014 CD10 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472148 2014 CN17 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472149 2014 CK20 11/02/1997 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
472150 2014 CL20 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
472151 2014 CO20 13/02/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
472152 2014 DA1 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
472153 2014 DX5 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
472154 2014 DW6 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
472155 2014 DM11 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472156 2014 DP11 04/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
472157 2014 DE14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472158 2014 DB15 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472159 2014 DQ18 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
472160 2014 DK19 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472161 2014 DC23 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472162 2014 DQ23 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
472163 2014 DP24 26/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
472164 2014 DU25 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
472165 2014 DW26 30/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
472166 2014 DJ29 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
472167 2014 DA38 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472168 2014 DF38 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
472169 2014 DK40 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
472170 2014 DN42 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
472171 2014 DV42 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472172 2014 DM50 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
472173 2014 DC55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
472174 2014 DG63 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
472175 2014 DC64 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472176 2014 DL83 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
472177 2014 DJ85 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472178 2014 DD91 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
472179 2014 DK91 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
472180 2014 DT97 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
472181 2014 DC103 21/05/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
472182 2014 DB104 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
472183 2014 DX104 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472184 2014 DF105 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
472185 2014 DB106 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
472186 2014 DW108 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
472187 2014 DT111 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
472188 2014 DG116 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
472189 2014 DU123 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
472190 2014 DR128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
472191 2014 DW128 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
472192 2014 DW129 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
472193 2014 DK130 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
472194 2014 DC131 14/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
472195 2014 DK133 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
472196 2014 DE142 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
472197 2014 EG 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
472198 2014 EQ6 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
472199 2014 EH8 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
472200 2014 EJ8 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL