Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/473201–473300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473201 2015 KT94 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473202 2015 KF98 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473203 2015 KW101 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
473204 2015 KF103 18/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
473205 2015 KX110 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473206 2015 KG113 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473207 2015 KM113 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473208 2015 KE115 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
473209 2015 KJ116 03/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
473210 2015 KM116 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
473211 2015 KB120 20/01/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
473212 2015 KT125 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473213 2015 KF129 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473214 2015 KS129 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473215 2015 KX129 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473216 2015 KB131 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473217 2015 KP133 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
473218 2015 KW133 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
473219 2015 KY133 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473220 2015 KY135 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473221 2015 KF140 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
473222 2015 KD141 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473223 2015 KY141 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473224 2015 KW142 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
473225 2015 KX144 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473226 2015 KG145 10/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473227 2015 KO147 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473228 2015 KW147 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
473229 2015 KC150 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473230 2015 KP151 04/08/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
473231 2015 KH152 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
473232 2015 KE156 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473233 2015 KG161 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473234 2015 LA 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473235 2015 LO 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
473236 2015 LM3 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473237 2015 LM4 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473238 2015 LZ4 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473239 2015 LL6 25/07/2008 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
473240 2015 LE13 29/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
473241 2015 LL23 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473242 2015 LH32 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473243 2015 LV36 25/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473244 2015 LE37 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
473245 2015 LG37 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473246 2015 LN37 23/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
473247 2015 MF1 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473248 2015 MT1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473249 2015 MW1 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473250 2015 MA2 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473251 2015 MD2 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473252 2015 ML6 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473253 2015 MF15 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
473254 2015 MQ19 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473255 2015 MT21 29/03/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
473256 2015 MT23 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473257 2015 MF24 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473258 2015 MU24 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
473259 2015 MD26 28/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
473260 2015 MX26 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473261 2015 MA28 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
473262 2015 MN31 13/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
473263 2015 ML35 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
473264 2015 MT35 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473265 2015 MY35 19/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
473266 2015 MC36 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
473267 2015 MN37 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
473268 2015 MF38 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473269 2015 MJ42 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473270 2015 MM44 12/11/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
473271 2015 MH66 16/12/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
473272 2015 MR91 03/04/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
473273 2015 MJ92 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473274 2015 MW92 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473275 2015 MW93 13/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
473276 2015 MC94 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473277 2015 NT10 27/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
473278 2015 ND11 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473279 2015 NG12 10/01/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
473280 2015 NR22 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
473281 2015 NT25 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473282 2015 OC5 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
473283 2015 OO19 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473284 2015 OE42 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
473285 2015 PZ7 26/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
473286 2015 PD30 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473287 2015 PZ46 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473288 2015 PT281 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
473289 2015 PL293 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
473290 2015 PF294 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
473291 2015 PY304 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473292 2015 PP305 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473293 2015 PW306 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473294 2015 PM310 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
473295 2015 QO 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
473296 2015 QR10 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473297 2015 RW10 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473298 2015 RV16 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473299 2015 RJ17 09/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
473300 2015 RF25 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL