Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/47301–47400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47301 1999 WA6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
47302 1999 WG6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
47303 1999 WU7 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,4 km MPC · JPL
47304 1999 WH8 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
47305 1999 WL24 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
47306 1999 XB4 04/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
47307 1999 XR4 04/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
47308 1999 XP5 04/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
47309 1999 XV6 04/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
47310 1999 XG7 04/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
47311 1999 XN7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,6 km MPC · JPL
47312 1999 XG8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
47313 1999 XH11 05/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
47314 1999 XK11 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
47315 1999 XW11 06/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
47316 1999 XM12 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
47317 1999 XL13 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47318 1999 XO13 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47319 1999 XF14 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47320 1999 XA15 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
47321 1999 XS19 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47322 1999 XS21 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47323 1999 XD22 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47324 1999 XN22 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47325 1999 XQ23 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47326 1999 XP25 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47327 1999 XZ25 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47328 1999 XZ27 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47329 1999 XF30 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47330 1999 XQ31 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47331 1999 XB32 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47332 1999 XC32 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47333 1999 XU32 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47334 1999 XX32 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47335 1999 XB33 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47336 1999 XT34 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47337 1999 XB36 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
47338 1999 XG36 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
47339 1999 XH38 03/12/1999 Uenohara N. Kawasato 2,6 km MPC · JPL
47340 1999 XK39 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47341 1999 XX41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47342 1999 XL43 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47343 1999 XL45 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47344 1999 XM45 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
47345 1999 XZ47 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47346 1999 XJ48 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47347 1999 XU49 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47348 1999 XJ50 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47349 1999 XD52 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47350 1999 XR52 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47351 1999 XO57 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47352 1999 XE58 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47353 1999 XB59 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47354 1999 XU59 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47355 1999 XG64 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47356 1999 XJ64 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47357 1999 XK64 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47358 1999 XX66 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47359 1999 XJ69 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47360 1999 XN70 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47361 1999 XL74 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
47362 1999 XG75 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47363 1999 XX75 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
47364 1999 XH78 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
47365 1999 XY82 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47366 1999 XO86 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47367 1999 XB87 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47368 1999 XZ87 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47369 1999 XA88 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47370 1999 XL88 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47371 1999 XJ90 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
47372 1999 XW90 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47373 1999 XT91 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47374 1999 XX91 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47375 1999 XT94 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47376 1999 XW94 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47377 1999 XY94 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47378 1999 XN96 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47379 1999 XB97 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47380 1999 XC98 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
47381 1999 XQ98 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
47382 1999 XX98 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
47383 1999 XG99 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47384 1999 XX99 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47385 1999 XA101 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47386 1999 XX101 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47387 1999 XF103 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47388 1999 XY103 09/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
47389 1999 XK106 04/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
47390 1999 XA107 04/12/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
47391 1999 XL108 04/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
47392 1999 XT109 04/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
47393 1999 XX109 04/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
47394 1999 XE110 04/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
47395 1999 XM111 08/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
47396 1999 XB115 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47397 1999 XS115 05/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
47398 1999 XC116 05/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
47399 1999 XK116 05/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
47400 1999 XV116 05/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL