Danh sách tiểu hành tinh/46301–46400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46301 2001 OY5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
46302 2001 OG13 20/07/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
46303 2001 OZ44 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
46304 2001 OZ62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
46305 2001 OW71 21/07/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
46306 2001 OW102 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
46307 2001 OX104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
46308 Joelsercel 2001 OZ104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
46309 2001 QA2 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
46310 2001 QQ11 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
46311 2001 QF20 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
46312 2001 QJ25 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46313 2001 QO25 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
46314 2001 QK29 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46315 2001 QR30 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46316 2001 QH31 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46317 2001 QN53 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
46318 2001 QO74 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46319 2001 QP74 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
46320 2001 QY74 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46321 2001 QO84 18/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
46322 2001 QD99 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
46323 2001 QH115 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
46324 2001 QW119 18/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
46325 2001 QZ130 20/08/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
46326 2001 QU148 20/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
46327 2001 QU161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
46328 2001 QD216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
46329 2001 QW232 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
46330 2001 QQ234 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
46331 2001 QB264 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
46332 2001 QD276 19/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
46333 2001 QS276 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
46334 2001 QA296 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
46335 2001 RF57 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46336 2001 RG67 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
46337 2001 RE76 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46338 2001 RF80 12/09/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
46339 2001 RU81 14/09/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
46340 2001 RG86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
46341 2001 RE89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
46342 2001 SC53 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
46343 2001 SY56 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46344 2001 SR58 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46345 2001 SP110 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
46346 2001 SX112 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
46347 2001 SV123 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
46348 2001 SC136 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
46349 2001 SM140 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
46350 2001 SH180 19/09/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
46351 2001 SD226 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
46352 2001 SZ266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
46353 2001 TY7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
46354 2001 TY8 09/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
46355 2001 TQ65 13/10/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
46356 2001 TQ75 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46357 2001 TG77 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46358 2001 TO79 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46359 2001 TQ104 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
46360 2001 TA105 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46361 2001 TR105 13/10/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
46362 2001 TO118 15/10/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
46363 2001 UX34 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
46364 2001 UM35 16/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
46365 2001 UJ47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46366 2001 UA66 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
46367 2001 UP125 22/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
46368 2001 VR36 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46369 2001 VX42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46370 2001 VY43 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46371 2001 VZ45 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46372 2001 VG67 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46373 2001 VA123 11/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
46374 2001 WZ13 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
46375 2001 WD29 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
46376 2001 XD3 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46377 2001 XX7 08/12/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
46378 2001 XD17 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46379 2001 XD22 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46380 2001 XF54 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46381 2001 XQ59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46382 2001 XP85 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
46383 2001 XC114 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46384 2001 XM115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46385 2001 XA152 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46386 2001 XP195 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46387 2001 XE215 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46388 2001 XH246 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46389 2001 YJ45 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46390 2001 YT96 18/12/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
46391 2001 YJ97 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46392 Bertola 2002 AO6 05/01/2002 Asiago ADAS 2,7 km MPC · JPL
46393 2002 AS10 06/01/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
46394 2002 AZ10 11/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
46395 2002 CT4 04/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
46396 2002 CD39 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
46397 2002 CE102 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46398 2002 CQ146 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46399 2002 CD169 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
46400 2002 CG220 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL