Danh sách tiểu hành tinh/471601–471700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
471601 2012 SM6 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471602 2012 SN11 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471603 2012 SJ16 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471604 2012 SV16 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471605 2012 ST23 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471606 2012 SR27 20/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
471607 2012 SG30 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471608 2012 SP30 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
471609 2012 SU33 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
471610 2012 SH39 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471611 2012 SL39 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
471612 2012 SR45 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
471613 2012 SQ58 16/09/2012 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
471614 2012 SF59 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
471615 2012 SK59 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
471616 2012 TZ1 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471617 2012 TQ3 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
471618 2012 TY5 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471619 2012 TB13 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471620 2012 TK16 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471621 2012 TM16 03/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
471622 2012 TP17 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471623 2012 TF21 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
471624 2012 TZ24 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471625 2012 TB25 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471626 2012 TS26 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471627 2012 TD27 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471628 2012 TS28 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471629 2012 TX32 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471630 2012 TE35 26/09/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
471631 2012 TJ49 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471632 2012 TT50 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
471633 2012 TC54 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
471634 2012 TV55 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
471635 2012 TD57 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 2,7 km MPC · JPL
471636 2012 TX58 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471637 2012 TD59 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
471638 2012 TJ60 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
471639 2012 TN67 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
471640 2012 TP67 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
471641 2012 TD82 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471642 2012 TB84 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471643 2012 TT88 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471644 2012 TG89 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
471645 2012 TU89 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
471646 2012 TS97 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471647 2012 TR98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
471648 2012 TP99 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
471649 2012 TN101 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471650 2012 TR107 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471651 2012 TW107 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471652 2012 TE114 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
471653 2012 TL115 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471654 2012 TD118 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
471655 2012 TQ125 07/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
471656 2012 TE126 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471657 2012 TA131 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
471658 2012 TK134 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471659 2012 TV136 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
471660 2012 TG137 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
471661 2012 TO137 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
471662 2012 TH145 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
471663 2012 TR148 24/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
471664 2012 TS149 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
471665 2012 TZ150 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
471666 2012 TD151 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
471667 2012 TQ160 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471668 2012 TR165 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
471669 2012 TL166 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
471670 2012 TW166 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
471671 2012 TY167 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
471672 2012 TK170 09/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471673 2012 TT171 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
471674 2012 TT175 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
471675 2012 TK178 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
471676 2012 TU185 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
471677 2012 TM186 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471678 2012 TU187 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471679 2012 TT189 21/12/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
471680 2012 TL190 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471681 2012 TM192 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
471682 2012 TA194 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
471683 2012 TR197 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
471684 2012 TE198 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
471685 2012 TX210 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471686 2012 TH211 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
471687 2012 TR211 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
471688 2012 TU221 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
471689 2012 TR225 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
471690 2012 TS225 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
471691 2012 TX229 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
471692 2012 TZ232 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
471693 2012 TE234 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
471694 2012 TL234 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
471695 2012 TL240 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
471696 2012 TH242 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
471697 2012 TN242 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
471698 2012 TM243 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
471699 2012 TZ246 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
471700 2012 TP255 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL