Danh sách tiểu hành tinh/469401–469500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
469401 2001 UN76 17/10/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
469402 2001 UN88 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
469403 2001 UG91 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
469404 2001 UV137 23/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
469405 2001 UA199 19/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
469406 2001 UF210 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
469407 2001 UE214 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
469408 2001 UY215 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
469409 2001 UZ225 16/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
469410 2001 VW50 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
469411 2001 VQ72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
469412 2001 WX6 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
469413 2001 WC35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
469414 2001 WG51 19/11/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
469415 2001 XK82 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469416 2001 XH124 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
469417 2001 XN227 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
469418 2001 XJ244 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
469419 2001 XA249 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
469420 2001 XP254 10/12/2001 Mauna Kea D. C. Jewitt, S. S. Sheppard, J. Kleyna res · 3:5 · 147 km MPC · JPL
469421 2001 XD255 09/12/2001 Mauna Kea S. S. Sheppard, D. C. Jewitt, J. Kleyna 336 km MPC · JPL
469422 2001 XY260 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
469423 2001 YQ7 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
469424 2001 YM83 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
469425 2001 YK123 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
469426 2002 AO105 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
469427 2002 AE129 23/12/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
469428 2002 AV142 13/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469429 2002 BY30 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
469430 2002 CK10 06/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
469431 2002 CN113 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
469432 2002 CU225 03/02/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
469433 2002 CO279 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
469434 2002 DO1 18/02/2002 Cima Ekar ADAS 1,0 km MPC · JPL
469435 2002 DB18 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
469436 2002 EB103 09/03/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
469437 2002 FK7 22/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
469438 2002 GV31 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 233 km MPC · JPL
469439 2002 GO74 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
469440 2002 GK81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
469441 2002 GP126 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
469442 2002 GG166 09/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 117 km MPC · JPL
469443 2002 KT3 17/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
469444 2002 KY3 18/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
469445 2002 LT24 09/06/2002 Socorro LINEAR 140 m MPC · JPL
469446 2002 NL8 09/07/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
469447 2002 NO58 03/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
469448 2002 NE72 08/07/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
469449 2002 OW19 21/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
469450 2002 PR2 03/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
469451 2002 PQ65 05/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
469452 2002 PE74 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
469453 2002 PJ74 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
469454 2002 PT164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
469455 2002 QR14 08/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
469456 2002 QZ38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
469457 2002 QE44 30/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
469458 2002 QE54 17/08/2002 Palomar A. Lowe 710 m MPC · JPL
469459 2002 QU64 28/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
469460 2002 QP74 19/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
469461 2002 QK92 16/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
469462 2002 QF106 19/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
469463 2002 QT115 18/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
469464 2002 QU137 27/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
469465 2002 RT39 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
469466 2002 RR60 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
469467 2002 RQ115 06/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469468 2002 RG124 09/09/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
469469 2002 RE131 11/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
469470 2002 RC189 13/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
469471 2002 RE189 13/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
469472 2002 RH223 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
469473 2002 RY224 13/09/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
469474 2002 RW238 01/09/2002 Haleakala R. Matson 780 m MPC · JPL
469475 2002 RR257 15/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
469476 2002 RL266 01/09/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
469477 2002 SM12 27/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
469478 2002 TU2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
469479 2002 TW70 03/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
469480 2002 TP76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
469481 2002 TP91 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
469482 2002 TW124 04/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
469483 2002 TP153 05/10/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
469484 2002 TJ165 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
469485 2002 TK202 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
469486 2002 TU275 09/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
469487 2002 TF299 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
469488 2002 TZ306 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
469489 2002 TM356 10/10/2002 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
469490 2002 TQ363 10/10/2002 Apache Point SDSS 540 m MPC · JPL
469491 2002 VL63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
469492 2002 VV143 04/11/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
469493 2002 XG10 02/12/2002 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL
469494 2002 XS40 12/12/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
469495 2002 XE51 10/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
469496 2002 XU58 06/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
469497 2002 XO61 10/12/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
469498 2002 YS11 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
469499 2002 YD15 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
469500 2003 AV94 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL