Danh sách tiểu hành tinh/467801–467900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
467801 2010 AS130 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
467802 2010 BS35 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
467803 2010 BB48 20/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
467804 2010 BL77 24/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
467805 2010 BS127 31/01/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
467806 2010 BC130 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
467807 2010 CL29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
467808 2010 CC95 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467809 2010 CW98 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467810 2010 CB110 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
467811 2010 CC116 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
467812 2010 CM146 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
467813 2010 EW31 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467814 2010 EW68 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
467815 2010 EM128 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
467816 2010 FT6 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467817 2010 FA11 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467818 2010 GF43 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467819 2010 JC39 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
467820 2010 JV48 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467821 2010 JP102 11/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
467822 2010 KZ85 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
467823 2010 KP128 22/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
467824 2010 LW98 13/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
467825 2010 NO117 10/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
467826 2010 OF81 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
467827 2010 OZ101 28/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
467828 2010 OG107 29/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
467829 2010 PL61 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467830 2010 RQ14 01/09/2010 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
467831 2010 RF40 02/09/2010 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
467832 2010 RR51 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
467833 2010 RN90 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
467834 2010 RU154 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
467835 2010 SS3 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 230 m MPC · JPL
467836 2010 SQ15 30/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
467837 2010 TW16 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
467838 2010 TG23 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
467839 2010 TZ66 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
467840 2010 TD79 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467841 2010 TU112 29/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
467842 2010 TR131 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
467843 2010 UR15 20/07/2010 WISE WISE 860 m MPC · JPL
467844 2010 UO92 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
467845 2010 VR14 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
467846 2010 VF28 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
467847 2010 VL40 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
467848 2010 VM78 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
467849 2010 VR93 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
467850 2010 VL106 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
467851 2010 VT106 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
467852 2010 VT151 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
467853 2010 VM176 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
467854 2010 VQ177 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
467855 2010 WE15 27/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
467856 2010 WE31 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
467857 2010 WK50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467858 2010 WM61 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
467859 2010 XL33 20/01/2010 WISE WISE 16 km MPC · JPL
467860 2011 AF5 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
467861 2011 AK6 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
467862 2011 AL22 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467863 2011 AK28 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 850 m MPC · JPL
467864 2011 AA32 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
467865 2011 BP15 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467866 2011 BR64 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467867 2011 BO76 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
467868 2011 BZ84 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
467869 2011 BL86 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
467870 2011 BN93 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467871 2011 BX106 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467872 2011 BN120 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
467873 2011 BK130 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467874 2011 CF7 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
467875 2011 CC26 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
467876 2011 CN89 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
467877 2011 CE103 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
467878 2011 DN4 25/03/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
467879 2011 DV8 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467880 2011 DZ9 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
467881 2011 DQ20 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467882 2011 DQ21 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
467883 2011 DH23 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467884 2011 EQ6 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467885 2011 EM37 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467886 2011 EP83 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467887 2011 FS23 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467888 2011 FD26 29/03/2011 XuYi PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
467889 2011 FJ45 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
467890 2011 GC35 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
467891 2011 GN63 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467892 2011 GD85 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467893 2011 HZ9 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467894 2011 HJ11 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467895 2011 HP29 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467896 2011 HL36 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
467897 2011 HY36 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
467898 2011 HH40 03/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
467899 2011 HP41 18/05/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
467900 2011 HD53 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL