Danh sách tiểu hành tinh/466801–466900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466801 2015 BZ72 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466802 2015 BE78 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
466803 2015 BB82 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466804 2015 BV85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
466805 2015 BB87 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466806 2015 BF88 11/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
466807 2015 BY89 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
466808 2015 BO93 02/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
466809 2015 BA96 01/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
466810 2015 BD99 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466811 2015 BX99 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
466812 2015 BT120 26/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466813 2015 BF128 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466814 2015 BA129 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466815 2015 BE132 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466816 2015 BK133 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466817 2015 BS147 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
466818 2015 BU148 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466819 2015 BX157 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
466820 2015 BW158 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466821 2015 BL159 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466822 2015 BN167 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466823 2015 BX167 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
466824 2015 BP180 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466825 2015 BK189 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466826 2015 BG190 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466827 2015 BH194 16/08/2007 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
466828 2015 BV198 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
466829 2015 BV203 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466830 2015 BB204 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466831 2015 BT212 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466832 2015 BC215 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466833 2015 BG216 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466834 2015 BV218 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466835 2015 BU223 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466836 2015 BV224 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
466837 2015 BR228 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466838 2015 BX230 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466839 2015 BF244 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466840 2015 BR244 06/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
466841 2015 BL247 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
466842 2015 BZ248 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
466843 2015 BN249 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466844 2015 BY249 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466845 2015 BM256 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466846 2015 BM259 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466847 2015 BA274 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466848 2015 BY280 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466849 2015 BU281 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466850 2015 BU284 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466851 2015 BR292 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
466852 2015 BF293 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466853 2015 BJ296 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
466854 2015 BK307 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
466855 2015 BK324 05/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
466856 2015 BX341 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466857 2015 BG342 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31811| 3,7 km MPC · JPL
466858 2015 BL345 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
466859 2015 BQ345 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466860 2015 BP347 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466861 2015 BJ350 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
466862 2015 BS362 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466863 2015 BL367 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466864 2015 BG390 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466865 2015 BN394 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
466866 2015 BV413 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
466867 2015 BV472 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466868 2015 BF476 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466869 2015 BB484 14/02/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
466870 2015 BV492 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466871 2015 BH493 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466872 2015 BU511 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466873 2015 CN29 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
466874 2015 CG33 10/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
466875 2015 CC34 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466876 2015 CS36 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
466877 2015 CD37 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466878 2015 CU40 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
466879 2015 CL60 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466880 2015 DY5 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466881 2015 DO16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
466882 2015 DK28 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
466883 2015 DG46 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466884 2015 DG69 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466885 2015 DJ79 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
466886 2015 DU97 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466887 2015 DP100 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
466888 2015 DK112 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466889 2015 DP112 19/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
466890 2015 DE113 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
466891 2015 DW145 23/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466892 2015 DC146 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
466893 2015 DM147 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
466894 2015 DR148 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
466895 2015 DS148 09/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
466896 2015 DY156 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466897 2015 DA157 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466898 2015 DF169 24/05/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
466899 2015 DR173 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
466900 2015 EZ11 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL