Danh sách tiểu hành tinh/466401–466500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466401 2013 SX63 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466402 2013 SE64 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466403 2013 SB66 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466404 2013 SG67 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466405 2013 SQ68 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466406 2013 SQ72 13/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466407 2013 SH74 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466408 2013 SC79 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466409 2013 SE79 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466410 2013 SN80 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466411 2013 SR80 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466412 2013 SV80 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
466413 2013 SA81 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466414 2013 TH1 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466415 2013 TD2 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466416 2013 TX4 09/05/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
466417 2013 TQ6 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466418 2013 TY6 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
466419 2013 TL7 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466420 2013 TF10 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466421 2013 TH17 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
466422 2013 TA21 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466423 2013 TV27 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
466424 2013 TR29 30/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
466425 2013 TK30 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466426 2013 TG32 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466427 2013 TZ33 08/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
466428 2013 TR39 23/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466429 2013 TE43 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
466430 2013 TD46 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
466431 2013 TS47 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466432 2013 TX48 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466433 2013 TV51 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466434 2013 TW51 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466435 2013 TE57 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
466436 2013 TG59 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466437 2013 TC64 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466438 2013 TH70 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
466439 2013 TL70 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466440 2013 TW70 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466441 2013 TL71 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
466442 2013 TX72 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466443 2013 TQ81 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
466444 2013 TE82 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466445 2013 TQ84 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466446 2013 TG85 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 43176| 3,4 km MPC · JPL
466447 2013 TA88 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466448 2013 TJ90 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
466449 2013 TH95 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466450 2013 TL96 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466451 2013 TO96 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466452 2013 TF98 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466453 2013 TL98 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466454 2013 TM98 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466455 2013 TF104 15/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
466456 2013 TM105 03/11/2005 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
466457 2013 TZ107 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
466458 2013 TU108 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466459 2013 TR112 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466460 2013 TH115 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
466461 2013 TH120 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466462 2013 TY121 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466463 2013 TG122 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466464 2013 TK124 08/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
466465 2013 TH125 07/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
466466 2013 TJ127 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466467 2013 TO128 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466468 2013 TA129 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466469 2013 TN130 25/09/2013 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
466470 2013 TB133 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
466471 2013 TU133 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
466472 2013 TM138 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466473 2013 TT139 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466474 2013 TU139 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466475 2013 TY140 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466476 2013 TR141 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
466477 2013 TD143 16/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466478 2013 UU2 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
466479 2013 UR6 07/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
466480 2013 UU9 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466481 2013 UJ13 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466482 2013 UC14 05/09/2007 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
466483 2013 VO2 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466484 2013 VY3 26/10/2013 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
466485 2013 VG11 15/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466486 2013 VZ19 01/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
466487 2013 VD22 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466488 2013 WB3 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466489 2013 WQ6 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466490 2013 WK11 20/07/2012 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
466491 2013 WB22 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466492 2013 WP23 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
466493 2013 WV26 01/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
466494 2013 WB30 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
466495 2013 WN30 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466496 2013 WU40 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
466497 2013 WC61 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
466498 2013 WD62 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
466499 2013 WA63 15/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
466500 2013 WQ98 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL