Danh sách tiểu hành tinh/464601–464700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464601 2016 CN123 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464602 2016 CU123 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464603 2016 CF128 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464604 2016 CR130 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464605 2016 CT134 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464606 2016 CE136 17/11/2001 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL
464607 2016 CD138 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
464608 2016 CG138 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
464609 2016 CV138 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464610 2016 CW138 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
464611 2016 CW139 05/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
464612 2016 CJ140 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464613 2016 CG141 05/03/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
464614 2016 CE144 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464615 2016 CJ167 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464616 2016 CE175 09/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
464617 2016 CU239 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
464618 2016 CO241 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464619 2016 CP241 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
464620 2016 CN243 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464621 2016 CD244 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464622 2016 CB245 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
464623 1995 SB41 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464624 1997 SG15 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464625 1997 TJ27 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
464626 1998 SO172 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
464627 1998 UN50 19/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
464628 1999 CR147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464629 1999 CO159 11/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
464630 1999 EG8 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
464631 1999 RN193 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
464632 1999 TG23 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464633 1999 TB46 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464634 1999 TQ52 05/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464635 1999 TB87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464636 1999 TY225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
464637 1999 VG155 02/10/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
464638 2000 BY39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464639 2000 PO30 02/08/2000 Mauna Kea M. Connors, C. Veillet 560 m MPC · JPL
464640 2000 QG115 25/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
464641 2000 QE145 31/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
464642 2000 QQ148 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
464643 2000 QH180 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
464644 2000 RO38 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
464645 2000 SB49 23/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
464646 2000 SO199 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
464647 2000 SV359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
464648 2000 TR28 05/10/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
464649 2000 VR1 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
464650 2000 VY44 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
464651 2000 WS122 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
464652 2001 GE4 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
464653 2001 KF32 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
464654 2001 NC13 12/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
464655 2001 QA59 17/08/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
464656 2001 RS12 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464657 2001 RU112 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
464658 2001 RX132 12/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
464659 2001 SH10 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
464660 2001 SG41 16/09/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
464661 2001 SE102 20/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
464662 2001 SD119 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
464663 2001 SW133 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
464664 2001 SS201 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
464665 2001 SZ228 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
464666 2001 SA237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
464667 2001 SR284 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
464668 2001 SZ304 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
464669 2001 SE314 22/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
464670 2001 SL341 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
464671 2001 SD353 17/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464672 2001 TV16 13/10/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
464673 2001 TY59 20/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
464674 2001 TD86 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
464675 2001 TD89 14/10/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
464676 2001 TG93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
464677 2001 TB127 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464678 2001 TQ206 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
464679 2001 UD10 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
464680 2001 UM55 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
464681 2001 UA62 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
464682 2001 UU78 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
464683 2001 UK118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
464684 2001 UR165 23/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
464685 2001 UY212 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
464686 2001 VN67 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
464687 2001 VS125 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
464688 2001 WX45 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
464689 2001 WQ50 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
464690 2001 WR56 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
464691 2001 XP79 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
464692 2001 XA104 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
464693 2001 XO260 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464694 2002 AK41 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
464695 2002 CL72 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464696 2002 EA37 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
464697 2002 EC163 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
464698 2002 GV155 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
464699 2002 GD186 13/04/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
464700 2002 JE114 15/05/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL