Danh sách tiểu hành tinh/464301–464400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464301 2016 AR99 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
464302 2016 AD100 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464303 2016 AG100 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464304 2016 AU100 09/11/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
464305 2016 AY100 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464306 2016 AG101 12/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
464307 2016 AG102 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464308 2016 AC103 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464309 2016 AX103 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
464310 2016 AQ104 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464311 2016 AY104 07/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
464312 2016 AD105 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464313 2016 AK105 09/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
464314 2016 AP105 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
464315 2016 AK106 22/02/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
464316 2016 AP106 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464317 2016 AN107 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464318 2016 AQ107 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464319 2016 AS107 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
464320 2016 AX107 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464321 2016 AZ107 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464322 2016 AK108 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
464323 2016 AR108 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
464324 2016 AS108 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
464325 2016 AA109 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464326 2016 AV109 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464327 2016 AB110 09/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464328 2016 AQ110 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
464329 2016 AU110 16/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
464330 2016 AH111 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
464331 2016 AL111 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
464332 2016 AU111 29/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
464333 2016 AY111 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
464334 2016 AZ111 17/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
464335 2016 AD112 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464336 2016 AQ112 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
464337 2016 AC113 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464338 2016 AL113 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464339 2016 AJ114 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
464340 2016 AT114 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464341 2016 AH115 09/08/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
464342 2016 AZ116 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464343 2016 AG118 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
464344 2016 AL118 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464345 2016 AQ118 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
464346 2016 AC119 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464347 2016 AK119 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464348 2016 AO120 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
464349 2016 AP120 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464350 2016 AM121 24/05/2001 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
464351 2016 AF122 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
464352 2016 AH122 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
464353 2016 AM122 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
464354 2016 AS122 28/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
464355 2016 AV122 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
464356 2016 AC123 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
464357 2016 AG140 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464358 2016 AQ140 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
464359 2016 AE141 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464360 2016 AF142 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
464361 2016 AO142 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
464362 2016 AM143 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
464363 2016 AO147 08/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464364 2016 AB148 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464365 2016 AB149 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
464366 2016 AB152 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464367 2016 AF154 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464368 2016 AO159 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
464369 2016 AV171 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464370 2016 AP172 12/03/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
464371 2016 AU172 09/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
464372 2016 AY172 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464373 2016 AV173 29/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
464374 2016 AX173 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
464375 2016 AJ176 20/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
464376 2016 AT176 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
464377 2016 AC177 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464378 2016 AQ178 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
464379 2016 AK183 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464380 2016 AW184 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464381 2016 AN185 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
464382 2016 AC187 21/11/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
464383 2016 AH187 09/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
464384 2016 AL187 23/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
464385 2016 AW187 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464386 2016 AE194 30/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
464387 2016 BU1 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464388 2016 BQ2 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464389 2016 BS2 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464390 2016 BV4 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
464391 2016 BW4 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464392 2016 BX4 24/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464393 2016 BA7 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
464394 2016 BO7 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
464395 2016 BP12 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464396 2016 BR12 14/02/1999 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
464397 2016 BF13 12/02/2000 Apache Point SDSS 31811| 4,0 km MPC · JPL
464398 2016 BJ13 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
464399 2016 BP13 07/08/2007 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
464400 2016 BB14 07/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL