Danh sách tiểu hành tinh/464401–464500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464401 2016 BV15 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
464402 2016 BC18 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464403 2016 BL18 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464404 2016 BN18 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
464405 2016 BO18 13/10/1999 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
464406 2016 BX18 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
464407 2016 BL19 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
464408 2016 BE20 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464409 2016 BH20 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
464410 2016 BE21 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
464411 2016 BU21 09/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
464412 2016 BW21 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
464413 2016 BH23 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
464414 2016 BA24 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
464415 2016 BE24 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
464416 2016 BL24 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
464417 2016 BH25 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
464418 2016 BP25 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464419 2016 BY26 03/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
464420 2016 BA27 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
464421 2016 BU29 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
464422 2016 BX29 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
464423 2016 BD30 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464424 2016 BE30 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
464425 2016 BH30 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
464426 2016 BQ30 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
464427 2016 BC31 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464428 2016 BN31 08/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
464429 2016 BL32 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464430 2016 BE33 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
464431 2016 BH33 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
464432 2016 BJ33 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464433 2016 BU33 26/09/2003 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
464434 2016 BN34 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464435 2016 BQ34 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
464436 2016 BE35 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
464437 2016 BF35 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
464438 2016 BP35 17/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
464439 2016 BQ35 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
464440 2016 BS35 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
464441 2016 BU35 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
464442 2016 BA36 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
464443 2016 BB36 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464444 2016 BE36 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
464445 2016 BF36 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
464446 2016 BJ36 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464447 2016 BK36 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
464448 2016 BP36 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
464449 2016 BQ36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
464450 2016 BT36 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
464451 2016 BA37 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464452 2016 BC37 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
464453 2016 BB38 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464454 2016 BY38 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
464455 2016 BR40 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
464456 2016 BA41 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
464457 2016 BJ41 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
464458 2016 BR41 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
464459 2016 BE42 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464460 2016 BP43 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
464461 2016 BU43 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
464462 2016 BX43 25/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
464463 2016 BC44 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464464 2016 BH44 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
464465 2016 BY44 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
464466 2016 BZ45 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
464467 2016 BV46 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464468 2016 BX46 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
464469 2016 BE47 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464470 2016 BU47 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
464471 2016 BX47 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
464472 2016 BF48 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464473 2016 BY48 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464474 2016 BB49 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
464475 2016 BG49 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464476 2016 BA51 10/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
464477 2016 BC52 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
464478 2016 BK52 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
464479 2016 BS53 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464480 2016 BV53 20/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
464481 2016 BR54 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
464482 2016 BS54 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464483 2016 BM55 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
464484 2016 BK57 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
464485 2016 BK59 08/11/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
464486 2016 BY62 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464487 2016 BN63 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
464488 2016 BS63 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464489 2016 BB64 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
464490 2016 BO64 10/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
464491 2016 BS64 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
464492 2016 BJ68 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
464493 2016 BB69 08/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
464494 2016 BQ69 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
464495 2016 BV69 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
464496 2016 BZ69 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
464497 2016 BL70 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464498 2016 BZ71 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
464499 2016 BU72 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
464500 2016 BC74 14/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL