Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/46401–46500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46401 2002 CY240 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46402 2002 DB16 16/02/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
46403 2002 EQ20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46404 2002 EV20 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
46405 2002 EJ28 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46406 2002 EQ67 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46407 2002 EC74 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
46408 2002 FO3 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 4,7 km MPC · JPL
46409 2002 FT35 21/03/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
46410 2002 GF46 02/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
46411 2002 GS68 08/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46412 2002 GL76 09/04/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
46413 2002 GS87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46414 2002 GD113 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
46415 2002 GV125 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46416 2002 HK 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
46417 2002 JV4 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
46418 2002 JS12 06/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
46419 2002 JO21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
46420 2002 JH23 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46421 2002 JC33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46422 2002 JO33 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
46423 2002 JR34 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46424 2002 JZ35 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46425 2002 JP44 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46426 2002 JG58 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
46427 2002 JS59 09/05/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
46428 2002 JO63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46429 2002 JP63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
46430 2002 JV63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
46431 2002 JL65 09/05/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
46432 2002 JR65 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
46433 2002 JQ67 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46434 2002 JK143 12/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46435 2002 KY4 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46436 2002 LH5 06/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 15 km MPC · JPL
46437 2002 LL5 06/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,0 km MPC · JPL
46438 2002 LZ7 04/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46439 2002 LX12 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46440 2002 LS27 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46441 Mikepenston 2002 LE30 10/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,4 km MPC · JPL
46442 Keithtritton 2002 LK35 12/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 14 km MPC · JPL
46443 2002 LW43 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
46444 2089 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
46445 2102 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
46446 2110 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
46447 2208 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
46448 2829 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
46449 3036 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
46450 3039 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
46451 3050 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
46452 3097 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
46453 4013 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
46454 4029 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
46455 4054 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
46456 4140 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
46457 4166 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
46458 4244 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
46459 4540 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,9 km MPC · JPL
46460 4798 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
46461 6105 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
46462 6179 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
46463 6290 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
46464 6602 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
46465 6617 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
46466 6622 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
46467 6730 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
46468 6887 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
46469 9572 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
46470 9607 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
46471 1160 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
46472 2155 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
46473 3066 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
46474 3109 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
46475 3204 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
46476 4208 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
46477 4266 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
46478 1097 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
46479 1150 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
46480 1170 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
46481 1198 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
46482 1460 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
46483 1549 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
46484 2245 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
46485 2279 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
46486 3113 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
46487 3322 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
46488 3335 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
46489 4156 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
46490 4164 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
46491 5070 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 8,5 km MPC · JPL
46492 1023 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
46493 1032 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
46494 1088 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
46495 1123 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
46496 1157 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
46497 2214 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
46498 2240 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
46499 2409 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
46500 2610 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL