Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/45401–45500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45401 2000 AX140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45402 2000 AZ140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45403 2000 AL141 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45404 2000 AP141 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45405 2000 AY141 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45406 2000 AG142 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45407 2000 AJ142 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45408 2000 AO142 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
45409 2000 AT143 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
45410 2000 AA144 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45411 2000 AN144 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45412 2000 AN147 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45413 2000 AY147 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45414 2000 AE149 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45415 2000 AN149 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45416 2000 AX151 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45417 2000 AZ151 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45418 2000 AV155 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45419 2000 AV158 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45420 2000 AG159 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45421 2000 AL159 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45422 2000 AG162 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45423 2000 AR162 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45424 2000 AY164 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45425 2000 AY166 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45426 2000 AZ166 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45427 2000 AA167 08/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45428 2000 AN167 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45429 2000 AO169 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45430 2000 AW169 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45431 2000 AR170 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45432 2000 AQ172 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45433 2000 AA173 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45434 2000 AX173 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45435 2000 AF174 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45436 2000 AD176 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45437 2000 AF177 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45438 2000 AJ177 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45439 2000 AO177 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
45440 2000 AQ177 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
45441 2000 AX177 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45442 2000 AK179 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45443 2000 AR179 07/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45444 2000 AD180 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45445 2000 AR181 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45446 2000 AX186 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45447 2000 AH188 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45448 2000 AJ188 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45449 2000 AQ188 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45450 2000 AC191 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45451 2000 AJ191 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
45452 2000 AZ191 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45453 2000 AB193 08/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
45454 2000 AC193 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45455 2000 AB195 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45456 2000 AD195 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45457 2000 AL195 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45458 2000 AZ195 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
45459 2000 AM196 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45460 2000 AS197 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45461 2000 AW197 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45462 2000 AZ197 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45463 2000 AL198 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
45464 2000 AV198 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
45465 2000 AN200 09/01/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
45466 2000 AZ201 09/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
45467 2000 AK203 10/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45468 2000 AL203 10/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
45469 2000 AY203 10/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45470 2000 AZ203 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45471 2000 AG204 13/01/2000 Kleť Kleť Obs. 5,6 km MPC · JPL
45472 2000 AJ208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
45473 2000 AG212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
45474 2000 AW215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
45475 2000 AN216 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
45476 2000 AU226 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
45477 2000 AA227 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
45478 2000 AS230 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
45479 2000 AZ231 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45480 2000 AH233 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
45481 2000 AK233 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45482 2000 AU233 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45483 2000 AP235 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
45484 2000 AV235 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45485 2000 AS236 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45486 2000 AF237 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45487 2000 AR237 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45488 2000 AD238 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45489 2000 AW239 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
45490 2000 AV240 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
45491 2000 AB241 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
45492 Sławomirbreiter 2000 AD241 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
45493 2000 AE241 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
45494 2000 AT242 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45495 2000 AF243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
45496 2000 AO245 10/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
45497 2000 AB248 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
45498 2000 BH 23/01/2000 Olathe Olathe 2,9 km MPC · JPL
45499 2000 BV2 16/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
45500 Motegi 2000 BN3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,9 km MPC · JPL