Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/45301–45400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45301 2000 AW45 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45302 2000 AX46 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45303 2000 AP47 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45304 2000 AQ47 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45305 Paulscherrer 2000 AH48 04/01/2000 Gnosca S. Sposetti 2,4 km MPC · JPL
45306 2000 AC50 05/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 9,9 km MPC · JPL
45307 2000 AO50 06/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,8 km MPC · JPL
45308 2000 AR53 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45309 2000 AO54 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45310 2000 AX55 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45311 2000 AK56 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45312 2000 AE57 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45313 2000 AU59 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45314 2000 AP60 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45315 2000 AJ61 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45316 2000 AR61 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45317 2000 AC63 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45318 2000 AG63 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45319 2000 AQ63 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45320 2000 AT63 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45321 2000 AD66 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45322 2000 AT67 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45323 2000 AF68 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45324 2000 AG69 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45325 2000 AD70 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45326 2000 AE72 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45327 2000 AE74 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45328 2000 AM74 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45329 2000 AX74 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45330 2000 AN76 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45331 2000 AZ76 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45332 2000 AM79 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45333 2000 AR81 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45334 2000 AX81 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45335 2000 AA83 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45336 2000 AC83 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45337 2000 AK83 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45338 2000 AT85 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45339 2000 AV85 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45340 2000 AG86 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45341 2000 AX86 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45342 2000 AP87 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45343 2000 AJ88 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45344 2000 AK90 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45345 2000 AD91 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
45346 2000 AL91 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
45347 2000 AS91 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45348 2000 AZ91 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45349 2000 AP93 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45350 2000 AD95 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45351 2000 AF96 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45352 2000 AC97 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45353 2000 AZ98 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45354 2000 AS99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45355 2000 AF100 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45356 2000 AA102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45357 2000 AC102 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45358 2000 AM102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45359 2000 AN102 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45360 2000 AW102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45361 2000 AZ102 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45362 2000 AH103 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45363 2000 AF104 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45364 2000 AW104 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
45365 2000 AM106 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45366 2000 AN107 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
45367 2000 AG108 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45368 2000 AU109 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45369 2000 AM110 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45370 2000 AA111 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45371 2000 AA112 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45372 2000 AT113 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
45373 2000 AW113 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45374 2000 AL114 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
45375 2000 AZ115 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45376 2000 AP117 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45377 2000 AX117 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45378 2000 AD118 05/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
45379 2000 AT120 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45380 2000 AW120 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45381 2000 AN122 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45382 2000 AV123 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45383 2000 AP124 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45384 2000 AB125 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45385 2000 AF125 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45386 2000 AO125 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
45387 2000 AW125 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45388 2000 AB127 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45389 2000 AP128 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45390 2000 AW128 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45391 2000 AA129 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45392 2000 AR129 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45393 2000 AU130 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45394 2000 AO132 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
45395 2000 AQ134 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45396 2000 AS138 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45397 2000 AW138 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
45398 2000 AH139 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45399 2000 AW139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45400 2000 AW140 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL