Danh sách tiểu hành tinh/46101–46200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46101 2001 FK8 18/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
46102 2001 FR9 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
46103 2001 FQ12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
46104 2001 FR12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
46105 2001 FQ14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
46106 2001 FA16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
46107 2001 FP17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
46108 2001 FW18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
46109 2001 FG23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
46110 Altheamoorhead 2001 FK23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
46111 2001 FR24 17/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
46112 2001 FA26 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
46113 2001 FT29 18/03/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
46114 2001 FX29 20/03/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
46115 2001 FP33 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
46116 2001 FY33 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46117 2001 FD34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
46118 2001 FL34 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46119 2001 FU34 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46120 2001 FY34 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46121 2001 FB36 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
46122 2001 FJ37 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46123 2001 FW37 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46124 2001 FU40 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46125 2001 FB43 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
46126 2001 FN45 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46127 2001 FS45 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46128 2001 FU45 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46129 2001 FP46 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46130 2001 FQ46 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46131 2001 FW47 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46132 2001 FG49 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46133 2001 FT50 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46134 2001 FH53 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
46135 2001 FF56 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
46136 2001 FH56 23/03/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
46137 2001 FN56 23/03/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
46138 2001 FR56 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
46139 2001 FV56 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
46140 2001 FU57 21/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
46141 2001 FY57 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
46142 2001 FN58 24/03/2001 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
46143 2001 FO60 19/03/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
46144 2001 FB63 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46145 2001 FC63 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
46146 2001 FP64 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
46147 2001 FK66 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
46148 2001 FC67 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46149 2001 FJ67 19/03/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
46150 2001 FY67 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
46151 2001 FS68 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
46152 2001 FV68 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46153 2001 FH69 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46154 2001 FL70 19/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
46155 2001 FS70 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46156 2001 FR72 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46157 2001 FZ72 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
46158 2001 FC73 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46159 2001 FO73 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
46160 2001 FE78 19/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
46161 2001 FK78 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
46162 2001 FM78 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46163 2001 FV79 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46164 2001 FZ79 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46165 2001 FF80 21/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
46166 2001 FF82 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46167 2001 FX83 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
46168 2001 FK86 27/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
46169 2001 FY87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
46170 2001 FG90 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
46171 2001 FV90 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
46172 2001 FB92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46173 2001 FQ92 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
46174 2001 FB93 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
46175 2001 FR93 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
46176 2001 FX94 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46177 2001 FW97 16/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
46178 2001 FA98 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
46179 2001 FD98 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
46180 2001 FX101 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46181 2001 FM113 18/03/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
46182 2001 FD119 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
46183 2001 FH119 20/03/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
46184 2001 FM120 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46185 2001 FF124 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
46186 2001 FS124 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
46187 2001 FW126 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
46188 2001 FW134 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
46189 2001 FN135 21/03/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
46190 2001 FV135 21/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
46191 2001 FS140 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
46192 2001 FG141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
46193 2001 FW141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
46194 2001 FR143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
46195 2001 FM144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
46196 2001 FH145 23/03/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
46197 2001 FK146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
46198 2001 FS147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
46199 2001 FX147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
46200 2001 FE148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL