Danh sách tiểu hành tinh/45101–45200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45101 1999 XA68 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45102 1999 XN69 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45103 1999 XJ70 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45104 1999 XY73 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45105 1999 XU74 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45106 1999 XX74 07/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45107 1999 XA75 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45108 1999 XD76 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45109 1999 XZ76 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45110 1999 XH77 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45111 1999 XJ77 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45112 1999 XG78 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
45113 1999 XZ78 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45114 1999 XY81 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45115 1999 XN82 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45116 1999 XE83 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45117 1999 XA85 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45118 1999 XZ85 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
45119 1999 XA86 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
45120 1999 XX86 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45121 1999 XZ86 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45122 1999 XB88 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45123 1999 XH88 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45124 1999 XS88 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45125 1999 XA89 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45126 1999 XB89 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45127 1999 XS89 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45128 1999 XC91 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45129 1999 XJ91 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45130 1999 XQ91 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45131 1999 XE92 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45132 1999 XJ93 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45133 1999 XM93 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45134 1999 XN93 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45135 1999 XN94 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45136 1999 XO94 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
45137 1999 XH96 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
45138 1999 XC97 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45139 1999 XP97 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45140 1999 XW98 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45141 1999 XZ100 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45142 1999 XJ102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45143 1999 XO103 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
45144 1999 XA104 07/12/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,2 km MPC · JPL
45145 1999 XN105 08/12/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 3,7 km MPC · JPL
45146 1999 XC106 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
45147 1999 XA108 04/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
45148 1999 XD109 04/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
45149 1999 XN110 05/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
45150 1999 XP110 05/12/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
45151 1999 XB111 05/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
45152 1999 XO112 11/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45153 1999 XD113 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45154 1999 XL113 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45155 1999 XW113 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45156 1999 XV114 11/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
45157 1999 XA117 05/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
45158 1999 XJ117 05/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
45159 1999 XQ119 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
45160 1999 XS123 07/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
45161 1999 XX123 07/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
45162 1999 XX124 07/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
45163 1999 XE127 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
45164 1999 XK127 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,1 km MPC · JPL
45165 1999 XS128 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45166 1999 XZ128 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45167 1999 XG129 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45168 1999 XG130 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
45169 1999 XQ132 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45170 1999 XF133 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
45171 1999 XB134 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
45172 1999 XG134 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45173 1999 XU136 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,7 km MPC · JPL
45174 1999 XO137 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
45175 1999 XB140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
45176 1999 XQ140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
45177 1999 XS140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
45178 1999 XW143 13/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 2,3 km MPC · JPL
45179 1999 XQ144 15/12/1999 Oohira T. Urata 8,5 km MPC · JPL
45180 1999 XK145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
45181 1999 XZ146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
45182 1999 XC147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
45183 1999 XG153 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45184 1999 XL155 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45185 1999 XM157 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45186 1999 XK158 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45187 1999 XY158 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45188 1999 XK159 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45189 1999 XC160 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45190 1999 XN161 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45191 1999 XU163 08/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
45192 1999 XW163 08/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
45193 1999 XD165 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45194 1999 XJ165 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45195 1999 XT166 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45196 1999 XV166 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45197 1999 XY167 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45198 1999 XF169 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45199 1999 XF170 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45200 1999 XS170 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL