Danh sách tiểu hành tinh/460801–460900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460801 2014 WJ47 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460802 2014 WO47 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460803 2014 WR47 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460804 2014 WW47 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460805 2014 WK49 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
460806 2014 WY49 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460807 2014 WM50 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460808 2014 WP51 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460809 2014 WQ51 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460810 2014 WV51 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460811 2014 WW51 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460812 2014 WZ51 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460813 2014 WK52 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460814 2014 WC53 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460815 2014 WN53 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460816 2014 WS53 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460817 2014 WU53 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460818 2014 WQ55 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
460819 2014 WT55 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
460820 2014 WG58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
460821 2014 WJ60 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460822 2014 WR61 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460823 2014 WX61 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
460824 2014 WQ63 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460825 2014 WY63 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460826 2014 WA64 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460827 2014 WB64 29/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
460828 2014 WS64 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460829 2014 WE65 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460830 2014 WP65 21/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
460831 2014 WA68 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460832 2014 WC68 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460833 2014 WC69 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
460834 2014 WO72 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460835 2014 WR72 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460836 2014 WT73 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
460837 2014 WM81 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460838 2014 WA82 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460839 2014 WM82 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460840 2014 WV83 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
460841 2014 WJ86 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460842 2014 WF87 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460843 2014 WB88 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460844 2014 WA90 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460845 2014 WV91 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460846 2014 WH99 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
460847 2014 WZ100 10/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
460848 2014 WT101 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460849 2014 WA103 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460850 2014 WS103 13/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460851 2014 WN105 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460852 2014 WY105 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460853 2014 WP106 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460854 2014 WZ106 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460855 2014 WS108 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460856 2014 WP109 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
460857 2014 WS109 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
460858 2014 WV112 23/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
460859 2014 WP119 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460860 2014 WD121 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460861 2014 WH122 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460862 2014 WX126 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460863 2014 WY126 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460864 2014 WH127 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460865 2014 WL127 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
460866 2014 WS128 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460867 2014 WD132 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460868 2014 WQ132 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460869 2014 WD136 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460870 2014 WP136 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
460871 2014 WT136 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
460872 2014 WQ137 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460873 2014 WT137 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
460874 2014 WY137 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460875 2014 WB138 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460876 2014 WF139 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460877 2014 WU140 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460878 2014 WQ141 11/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460879 2014 WM144 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
460880 2014 WX150 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460881 2014 WB151 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460882 2014 WJ154 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
460883 2014 WW154 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460884 2014 WN160 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460885 2014 WS160 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
460886 2014 WQ162 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460887 2014 WE163 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460888 2014 WU163 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460889 2014 WL164 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460890 2014 WP164 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460891 2014 WY165 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460892 2014 WF168 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460893 2014 WN169 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460894 2014 WW169 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460895 2014 WC170 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
460896 2014 WS179 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
460897 2014 WL180 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460898 2014 WE181 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460899 2014 WW181 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460900 2014 WE183 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL