Danh sách tiểu hành tinh/460901–461000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460901 2014 WM188 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460902 2014 WP188 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
460903 2014 WO193 17/08/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
460904 2014 WX195 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460905 2014 WK196 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
460906 2014 WX198 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460907 2014 WD199 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460908 2014 WZ199 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
460909 2014 WM206 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460910 2014 WX212 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
460911 2014 WX213 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460912 2014 WL214 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
460913 2014 WM214 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460914 2014 WP214 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
460915 2014 WE216 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
460916 2014 WX216 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
460917 2014 WQ219 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460918 2014 WS219 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460919 2014 WB220 23/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
460920 2014 WN220 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460921 2014 WQ221 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
460922 2014 WB224 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460923 2014 WD224 05/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
460924 2014 WO225 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460925 2014 WO226 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460926 2014 WY226 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
460927 2014 WY228 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460928 2014 WM230 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460929 2014 WO230 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460930 2014 WJ231 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460931 2014 WA232 17/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
460932 2014 WV232 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
460933 2014 WG234 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460934 2014 WM234 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460935 2014 WP237 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460936 2014 WS239 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460937 2014 WW241 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460938 2014 WT249 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460939 2014 WU252 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460940 2014 WB254 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460941 2014 WS254 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460942 2014 WN258 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460943 2014 WA259 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460944 2014 WV259 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460945 2014 WX259 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460946 2014 WB261 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
460947 2014 WK262 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460948 2014 WR262 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460949 2014 WG266 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460950 2014 WV267 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
460951 2014 WX267 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460952 2014 WZ267 01/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
460953 2014 WO269 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
460954 2014 WB270 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460955 2014 WM270 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460956 2014 WT273 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
460957 2014 WB274 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460958 2014 WN275 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
460959 2014 WN279 18/04/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
460960 2014 WP280 17/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460961 2014 WL281 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
460962 2014 WV287 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
460963 2014 WY288 14/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460964 2014 WK290 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460965 2014 WL292 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460966 2014 WR295 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460967 2014 WD297 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
460968 2014 WP298 03/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
460969 2014 WS302 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
460970 2014 WZ311 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
460971 2014 WY314 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460972 2014 WN320 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
460973 2014 WB321 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460974 2014 WO322 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460975 2014 WW322 05/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
460976 2014 WX325 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460977 2014 WS326 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460978 2014 WP327 18/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
460979 2014 WP328 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460980 2014 WU330 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
460981 2014 WW330 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
460982 2014 WO334 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460983 2014 WT335 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
460984 2014 WL336 13/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
460985 2014 WW339 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460986 2014 WF340 29/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460987 2014 WO340 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460988 2014 WP340 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460989 2014 WH346 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460990 2014 WP346 21/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
460991 2014 WU346 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
460992 2014 WW347 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
460993 2014 WB349 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
460994 2014 WP349 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460995 2014 WE350 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460996 2014 WX352 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
460997 2014 WM356 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460998 2014 WV357 11/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
460999 2014 WF358 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
461000 2014 WL361 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also