Danh sách tiểu hành tinh/460601–460700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460601 2014 UO48 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
460602 2014 UM49 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460603 2014 UE50 25/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460604 2014 UO50 12/03/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
460605 2014 UB51 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460606 2014 UL52 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460607 2014 UW55 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460608 2014 UB57 28/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
460609 2014 UX63 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
460610 2014 UC66 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460611 2014 UE66 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460612 2014 UX67 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460613 2014 UH68 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460614 2014 UJ74 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460615 2014 UM78 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460616 2014 UK79 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
460617 2014 UD81 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
460618 2014 UD83 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460619 2014 UF83 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460620 2014 UF84 03/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460621 2014 UA85 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460622 2014 UD85 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460623 2014 UJ86 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460624 2014 UU89 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460625 2014 UW91 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460626 2014 UY93 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
460627 2014 UP94 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460628 2014 US95 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460629 2014 UX96 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460630 2014 UB97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460631 2014 UX99 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460632 2014 UW101 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460633 2014 UD102 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
460634 2014 UT105 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460635 2014 UA107 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460636 2014 UB108 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460637 2014 UV108 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460638 2014 UZ108 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460639 2014 UE113 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460640 2014 UR113 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460641 2014 UO116 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
460642 2014 UR117 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
460643 2014 US117 09/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460644 2014 UT120 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460645 2014 UF121 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460646 2014 UH125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 21885| 3,5 km MPC · JPL
460647 2014 UJ126 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460648 2014 UT126 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
460649 2014 UV130 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460650 2014 UQ131 04/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
460651 2014 UN134 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460652 2014 UM135 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460653 2014 UN135 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 17392| 1,8 km MPC · JPL
460654 2014 US135 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460655 2014 UC138 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460656 2014 UD140 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
460657 2014 UZ142 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460658 2014 UU143 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460659 2014 UE144 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460660 2014 UW148 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
460661 2014 UG149 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460662 2014 UC150 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
460663 2014 UR155 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
460664 2014 UA156 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460665 2014 UQ156 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460666 2014 US156 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460667 2014 UZ156 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460668 2014 UA157 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460669 2014 UC157 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
460670 2014 UE157 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460671 2014 UF161 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460672 2014 UL163 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460673 2014 UU163 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
460674 2014 UB164 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
460675 2014 UB165 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460676 2014 UW165 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460677 2014 UX169 16/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460678 2014 UK170 21/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
460679 2014 UJ172 20/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
460680 2014 UR172 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460681 2014 US176 30/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
460682 2014 UC177 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
460683 2014 UG179 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460684 2014 UB180 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460685 2014 US180 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
460686 2014 UC182 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460687 2014 UL182 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
460688 2014 UX185 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460689 2014 UB187 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460690 2014 UA188 24/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460691 2014 UV189 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
460692 2014 UJ191 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460693 2014 UV195 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460694 2014 UY195 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460695 2014 UL197 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460696 2014 UY199 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460697 2014 UB200 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
460698 2014 UZ200 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460699 2014 UP202 02/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
460700 2014 UW205 25/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL