Danh sách tiểu hành tinh/461601–461700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461601 2004 TO111 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461602 2004 TG166 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461603 2004 TM184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461604 2004 TA186 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461605 2004 TO195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
461606 2004 TJ227 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461607 2004 TA322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461608 2004 TH336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461609 2004 UZ9 30/10/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
461610 2004 XA94 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
461611 2004 YP13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
461612 2005 AT5 06/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
461613 2005 AQ8 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461614 2005 AU23 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461615 2005 AA28 06/01/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
461616 2005 AQ39 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461617 2005 AP47 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461618 2005 AY66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
461619 2005 AY74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461620 2005 BE40 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 580 m MPC · JPL
461621 2005 BS48 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
461622 2005 CA57 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461623 2005 CA71 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461624 2005 DA 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461625 2005 EM36 04/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
461626 2005 EG75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461627 2005 ES75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461628 2005 EW124 05/02/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
461629 2005 EO127 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461630 2005 ES155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
461631 2005 EE157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
461632 2005 EP165 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
461633 2005 EV168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
461634 2005 EF169 10/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
461635 2005 EM176 08/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
461636 2005 ET197 11/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
461637 2005 EE208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
461638 2005 ET224 09/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
461639 2005 ED225 13/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461640 2005 EL225 11/03/2005 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
461641 2005 EB240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461642 2005 EV243 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
461643 2005 EZ247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
461644 2005 EL262 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
461645 2005 ET268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
461646 2005 EZ280 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
461647 2005 EC305 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
461648 2005 EX306 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
461649 2005 GN 01/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
461650 Paisdezső 2005 GP9 03/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,4 km MPC · JPL
461651 2005 GM11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
461652 2005 GM15 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
461653 2005 GN15 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
461654 2005 GN24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
461655 2005 GB43 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
461656 2005 GH43 18/03/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
461657 2005 GE48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
461658 2005 GQ57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
461659 2005 GT67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
461660 2005 GR121 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
461661 2005 GY123 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
461662 2005 GG134 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
461663 2005 GT169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461664 2005 GD177 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
461665 2005 GM179 18/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
461666 2005 GO182 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
461667 2005 GO187 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
461668 2005 GY190 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 570 m MPC · JPL
461669 2005 GX227 13/04/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
461670 2005 HU5 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
461671 2005 JB4 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
461672 2005 JM22 06/05/2005 Kitt Peak DLS 1,0 km MPC · JPL
461673 2005 JB34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461674 2005 JO45 07/05/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
461675 2005 JX85 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
461676 2005 JY89 11/05/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
461677 2005 JN100 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461678 2005 JU129 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
461679 2005 LU2 02/06/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
461680 2005 LD8 06/06/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
461681 2005 LP14 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461682 2005 MF4 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461683 2005 MT9 28/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
461684 2005 MY13 02/06/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
461685 2005 MF17 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461686 2005 MV19 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
461687 2005 MQ49 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461688 2005 NV23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461689 2005 NB68 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
461690 2005 NG125 04/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
461691 2005 QH4 09/07/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
461692 2005 QN7 15/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
461693 2005 QX83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
461694 2005 QV116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461695 2005 QA126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
461696 2005 QT128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461697 2005 QK139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
461698 2005 QJ157 30/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
461699 2005 QA161 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461700 2005 QW174 31/08/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL