Danh sách tiểu hành tinh/459701–459800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459701 2013 PC13 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
459702 2013 PZ13 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459703 2013 PR16 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459704 2013 PC22 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
459705 2013 PE23 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459706 2013 PR25 07/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
459707 2013 PQ30 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459708 2013 PM32 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459709 2013 PQ34 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459710 2013 PZ35 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
459711 2013 PY36 20/04/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
459712 2013 PD37 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459713 2013 PM39 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459714 2013 PY40 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459715 2013 PU41 14/02/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
459716 2013 PB45 08/02/2011 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
459717 2013 PE46 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459718 2013 PJ46 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
459719 2013 PQ46 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459720 2013 PC48 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459721 2013 PF49 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
459722 2013 PL49 17/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
459723 2013 PA50 18/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
459724 2013 PM50 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459725 2013 PA57 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459726 2013 PC59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459727 2013 PN59 13/07/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459728 2013 PH65 13/01/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
459729 2013 PQ71 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459730 2013 PJ73 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
459731 2013 PS73 09/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459732 2013 QK 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
459733 2013 QM 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
459734 2013 QO2 15/04/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
459735 2013 QV2 29/08/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
459736 2013 QA6 06/05/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
459737 2013 QT7 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
459738 2013 QT9 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459739 2013 QE10 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459740 2013 QG10 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
459741 2013 QA12 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459742 2013 QS16 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459743 2013 QD18 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459744 2013 QL18 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459745 2013 QS19 20/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
459746 2013 QX24 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459747 2013 QW28 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459748 2013 QQ33 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
459749 2013 QF35 04/08/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
459750 2013 QP36 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
459751 2013 QO37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
459752 2013 QL42 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
459753 2013 QX44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459754 2013 QD45 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459755 2013 QJ46 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
459756 2013 QD48 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
459757 2013 QJ51 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459758 2013 QC53 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
459759 2013 QA54 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459760 2013 QK55 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
459761 2013 QV56 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459762 2013 QJ57 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459763 2013 QE58 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459764 2013 QH58 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459765 2013 QF59 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459766 2013 QD64 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459767 2013 QC70 02/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459768 2013 QD70 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459769 2013 QQ70 15/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
459770 2013 QC76 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
459771 2013 QG76 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459772 2013 QT83 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459773 2013 QY91 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459774 2013 RD1 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
459775 2013 RB5 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459776 2013 RU7 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459777 2013 RZ11 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459778 2013 RQ12 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
459779 2013 RX12 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459780 2013 RO13 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459781 2013 RG17 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
459782 2013 RB25 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459783 2013 RN26 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459784 2013 RN27 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459785 2013 RU30 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459786 2013 RK34 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459787 2013 RZ38 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
459788 2013 RA44 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
459789 2013 RR51 06/05/2008 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
459790 2013 RE52 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
459791 2013 RB57 24/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
459792 2013 RP57 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459793 2013 RY57 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459794 2013 RG60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459795 2013 RP64 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459796 2013 RQ64 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459797 2013 RM67 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459798 2013 RO68 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
459799 2013 RK69 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
459800 2013 RN77 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL