Danh sách tiểu hành tinh/459101–459200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459101 2012 BU100 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459102 2012 BS104 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
459103 2012 BX104 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459104 2012 BO105 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459105 2012 BM107 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459106 2012 BF108 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459107 2012 BW108 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459108 2012 BB112 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459109 2012 BS116 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459110 2012 BY116 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
459111 2012 BS117 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459112 2012 BW117 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459113 2012 BU121 31/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459114 2012 BG125 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459115 2012 BX125 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459116 2012 BJ127 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459117 2012 BK127 30/12/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
459118 2012 BE129 04/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
459119 2012 BJ134 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 810 m MPC · JPL
459120 2012 BV134 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459121 2012 BW138 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459122 2012 BV141 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
459123 2012 BF142 04/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
459124 2012 BQ147 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
459125 2012 BR150 31/01/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
459126 2012 BL152 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
459127 2012 CP 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459128 2012 CR1 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459129 2012 CE2 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459130 2012 CY2 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459131 2012 CC10 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
459132 2012 CV10 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459133 2012 CH11 01/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
459134 2012 CV12 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459135 2012 CX12 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459136 2012 CO13 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459137 2012 CW16 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
459138 2012 CP17 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459139 2012 CK18 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459140 2012 CH23 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459141 2012 CU25 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459142 2012 CY26 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459143 2012 CF33 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459144 2012 CU36 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459145 2012 CO37 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459146 2012 CH38 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
459147 2012 CA47 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459148 2012 CE47 13/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
459149 2012 CV47 30/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
459150 2012 CN49 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459151 2012 CT50 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459152 2012 CZ50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459153 2012 CW51 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459154 2012 CT52 02/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
459155 2012 CF54 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459156 2012 CY54 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459157 2012 DX5 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459158 2012 DL6 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459159 2012 DT7 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459160 2012 DN9 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459161 2012 DS10 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
459162 2012 DY11 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
459163 2012 DA12 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
459164 2012 DB15 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459165 2012 DN16 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459166 2012 DQ17 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459167 2012 DA22 30/03/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
459168 2012 DU22 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459169 2012 DA23 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459170 2012 DF23 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459171 2012 DH23 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
459172 2012 DV24 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459173 2012 DB25 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459174 2012 DJ25 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459175 2012 DQ26 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459176 2012 DS27 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459177 2012 DX28 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459178 2012 DV33 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459179 2012 DY34 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459180 2012 DP35 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459181 2012 DK36 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459182 2012 DM39 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459183 2012 DS39 05/01/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
459184 2012 DC40 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459185 2012 DG44 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
459186 2012 DC45 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459187 2012 DD46 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459188 2012 DM46 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459189 2012 DU46 02/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
459190 2012 DJ47 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
459191 2012 DQ47 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459192 2012 DG48 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
459193 2012 DL48 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459194 2012 DY48 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459195 2012 DT53 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
459196 2012 DX54 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459197 2012 DZ56 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459198 2012 DD58 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459199 2012 DH60 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459200 2012 DK61 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 220 m MPC · JPL