Danh sách tiểu hành tinh/459201–459300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459201 2012 DX62 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459202 2012 DL67 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459203 2012 DB72 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459204 2012 DV72 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
459205 2012 DZ73 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
459206 2012 DH74 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459207 2012 DP77 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459208 2012 DT78 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459209 2012 DP80 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459210 2012 DU80 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459211 2012 DD81 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459212 2012 DN81 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459213 2012 DQ82 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459214 2012 DS82 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459215 2012 DE83 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459216 2012 DH87 30/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
459217 2012 DN87 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459218 2012 DZ87 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
459219 2012 DJ88 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459220 2012 DC90 07/03/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
459221 2012 DW90 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
459222 2012 DF92 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
459223 2012 DA96 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459224 2012 DS96 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459225 2012 DO97 18/02/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
459226 2012 EB1 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459227 2012 EH4 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
459228 2012 EP4 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459229 2012 EA5 05/07/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
459230 2012 ER6 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459231 2012 EN8 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459232 2012 EH12 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459233 2012 EB13 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459234 2012 EV15 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459235 2012 ER16 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459236 2012 FH1 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459237 2012 FC7 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459238 2012 FH11 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
459239 2012 FD15 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459240 2012 FL15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459241 2012 FN15 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
459242 2012 FZ19 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459243 2012 FZ20 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
459244 2012 FB21 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459245 2012 FL22 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
459246 2012 FJ25 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459247 2012 FV25 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459248 2012 FD28 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
459249 2012 FY31 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459250 2012 FL34 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
459251 2012 FA35 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459252 2012 FP36 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459253 2012 FG39 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
459254 2012 FV43 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459255 2012 FL44 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459256 2012 FZ46 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459257 2012 FJ48 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459258 2012 FV48 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459259 2012 FJ49 29/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459260 2012 FW52 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459261 2012 FF54 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459262 2012 FZ54 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459263 2012 FB55 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459264 2012 FM56 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459265 2012 FX56 12/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
459266 2012 FT60 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459267 2012 FM61 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459268 2012 FU61 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459269 2012 FR64 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459270 2012 FB67 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459271 2012 FL67 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459272 2012 FF69 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459273 2012 FU72 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459274 2012 FG73 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459275 2012 FV74 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459276 2012 FM75 25/02/2012 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
459277 2012 FE77 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459278 2012 FG78 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459279 2012 FH78 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459280 2012 FM82 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459281 2012 GB 30/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
459282 2012 GU2 31/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
459283 2012 GB3 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459284 2012 GR3 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459285 2012 GX4 14/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459286 2012 GY4 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
459287 2012 GX6 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459288 2012 GK7 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459289 2012 GC8 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
459290 2012 GQ12 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
459291 2012 GT12 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459292 2012 GA13 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459293 2012 GQ13 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
459294 2012 GL14 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459295 2012 GP16 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
459296 2012 GA17 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459297 2012 GE17 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459298 2012 GZ19 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
459299 2012 GE21 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459300 2012 GS22 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL