Danh sách tiểu hành tinh/460101–460200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460101 2014 PY6 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460102 2014 PD7 13/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
460103 2014 PW8 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
460104 2014 PJ9 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
460105 2014 PO9 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460106 2014 PP12 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460107 2014 PG13 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460108 2014 PG17 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460109 2014 PR17 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
460110 2014 PA21 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
460111 2014 PN23 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
460112 2014 PK24 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460113 2014 PC25 04/10/2010 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
460114 2014 PX26 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
460115 2014 PN28 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
460116 2014 PY28 14/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
460117 2014 PD29 16/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
460118 2014 PE29 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460119 2014 PV29 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460120 2014 PE32 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460121 2014 PB33 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460122 2014 PG35 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
460123 2014 PH36 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460124 2014 PS36 02/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460125 2014 PN39 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
460126 2014 PL40 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460127 2014 PM40 31/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460128 2014 PR40 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460129 2014 PJ41 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460130 2014 PH42 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
460131 2014 PW43 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460132 2014 PN44 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460133 2014 PG45 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
460134 2014 PJ48 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460135 2014 PF49 06/03/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
460136 2014 PN50 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460137 2014 PB54 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460138 2014 PH54 19/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460139 2014 PR54 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
460140 2014 PW54 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
460141 2014 PB55 11/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460142 2014 PF55 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460143 2014 PE56 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
460144 2014 PA57 09/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
460145 2014 PL57 17/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
460146 2014 PL58 08/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
460147 2014 PO59 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460148 2014 PF63 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
460149 2014 PJ64 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460150 2014 PR65 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
460151 2014 PE66 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460152 2014 PY68 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460153 2014 PR69 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
460154 2014 QQ 01/04/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
460155 2014 QG1 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460156 2014 QL1 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460157 2014 QX1 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
460158 2014 QF20 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
460159 2014 QN20 13/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
460160 2014 QN21 27/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460161 2014 QS21 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460162 2014 QY21 31/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
460163 2014 QF22 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460164 2014 QQ23 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460165 2014 QW23 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460166 2014 QY24 18/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
460167 2014 QC27 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460168 2014 QP27 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460169 2014 QZ27 30/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460170 2014 QX29 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460171 2014 QC30 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460172 2014 QK30 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
460173 2014 QP30 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460174 2014 QG31 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460175 2014 QU31 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460176 2014 QX36 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460177 2014 QJ38 29/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460178 2014 QG45 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460179 2014 QL59 17/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
460180 2014 QF64 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
460181 2014 QL65 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460182 2014 QF75 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460183 2014 QQ77 10/09/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
460184 2014 QK90 17/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
460185 2014 QS117 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
460186 2014 QL119 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
460187 2014 QP120 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460188 2014 QK121 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
460189 2014 QS128 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
460190 2014 QL130 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460191 2014 QJ133 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460192 2014 QC135 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460193 2014 QP135 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460194 2014 QE136 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
460195 2014 QH137 15/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
460196 2014 QR137 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460197 2014 QY137 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
460198 2014 QY139 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460199 2014 QJ140 04/02/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
460200 2014 QM141 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL