Danh sách tiểu hành tinh/458601–458700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458601 2011 FP43 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458602 2011 FR43 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458603 2011 FH44 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458604 2011 FD45 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458605 2011 FZ46 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458606 2011 FF50 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458607 2011 FF53 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458608 2011 FW53 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458609 2011 FC57 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458610 2011 FU57 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458611 2011 FZ58 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
458612 2011 FX60 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458613 2011 FZ62 25/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
458614 2011 FZ65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
458615 2011 FF67 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458616 2011 FH69 06/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
458617 2011 FD74 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458618 2011 FR83 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
458619 2011 FX83 14/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
458620 2011 FP84 11/03/2011 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
458621 2011 FJ85 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458622 2011 FG88 17/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
458623 2011 FP94 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
458624 2011 FZ131 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458625 2011 FB132 25/03/2011 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
458626 2011 FH133 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458627 2011 FM133 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
458628 2011 FP138 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458629 2011 FT141 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
458630 2011 FO142 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
458631 2011 FH143 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
458632 2011 FR144 16/01/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
458633 2011 FR145 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
458634 2011 FX146 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
458635 2011 FV152 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
458636 2011 FY152 28/03/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
458637 2011 FB156 26/04/2006 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
458638 2011 FR156 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458639 2011 GN9 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458640 2011 GV13 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
458641 2011 GQ23 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458642 2011 GH24 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458643 2011 GH35 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458644 2011 GN35 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458645 2011 GW36 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458646 2011 GM53 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458647 2011 GZ55 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
458648 2011 GX56 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458649 2011 GP57 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458650 2011 GS57 31/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
458651 2011 GC58 27/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
458652 2011 GE58 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
458653 2011 GZ59 10/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
458654 2011 GF64 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
458655 2011 GH67 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458656 2011 GB68 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458657 2011 GO68 27/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
458658 2011 GF73 20/11/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
458659 2011 GQ75 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
458660 2011 GR76 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
458661 2011 GS76 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
458662 2011 GO78 29/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
458663 2011 GH79 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458664 2011 GT81 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
458665 2011 GV82 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458666 2011 GW83 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
458667 2011 GV85 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
458668 2011 GG86 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458669 2011 GJ86 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458670 2011 GY87 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458671 2011 HH3 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458672 2011 HK3 13/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
458673 2011 HZ8 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
458674 2011 HN11 05/02/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
458675 2011 HJ17 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458676 2011 HL18 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458677 2011 HG29 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458678 2011 HC34 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458679 2011 HA36 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458680 2011 HD38 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
458681 2011 HJ38 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
458682 2011 HY38 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458683 2011 HD40 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458684 2011 HK40 26/04/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
458685 2011 HX44 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
458686 2011 HV48 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458687 2011 HE49 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458688 2011 HS50 28/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
458689 2011 HL54 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458690 2011 HK56 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
458691 2011 HV56 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
458692 2011 HG57 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458693 2011 HU57 08/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
458694 2011 HY58 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
458695 2011 HD61 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458696 2011 HX63 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458697 2011 HT65 03/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
458698 2011 HX65 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
458699 2011 HA66 08/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458700 2011 HK67 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL