Danh sách tiểu hành tinh/458001–458100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458001 2009 WR70 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458002 2009 WK76 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458003 2009 WL82 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458004 2009 WM84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458005 2009 WJ85 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458006 2009 WK85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458007 2009 WJ88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458008 2009 WB90 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
458009 2009 WY91 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458010 2009 WW92 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458011 2009 WQ99 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458012 2009 WW105 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458013 2009 WN120 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458014 2009 WP120 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458015 2009 WC128 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458016 2009 WN139 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
458017 2009 WN140 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
458018 2009 WJ143 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
458019 2009 WU143 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458020 2009 WD146 19/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
458021 2009 WB148 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
458022 2009 WC149 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458023 2009 WU156 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458024 2009 WV160 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458025 2009 WU177 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
458026 2009 WB179 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458027 2009 WR179 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
458028 2009 WO181 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458029 2009 WE183 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458030 2009 WD184 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458031 2009 WD190 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
458032 2009 WF196 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458033 2009 WS199 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458034 2009 WY205 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458035 2009 WQ206 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458036 2009 WD212 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458037 2009 WK212 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
458038 2009 WN212 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
458039 2009 WQ214 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458040 2009 WQ219 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
458041 2009 WP221 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458042 2009 WX223 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
458043 2009 WP225 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458044 2009 WY226 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458045 2009 WF229 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458046 2009 WG234 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
458047 2009 WH235 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458048 2009 WV242 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458049 2009 WO246 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458050 2009 WU246 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458051 2009 WW249 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458052 2009 WL256 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458053 2009 WO257 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
458054 2009 WY259 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458055 2009 WU260 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458056 2009 WH263 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
458057 2009 XR 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458058 2009 XB6 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458059 2009 XB15 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458060 2009 XE15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458061 2009 XV23 11/11/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
458062 2009 YO 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
458063 Gustavomuler 2009 YB7 21/12/2009 Tzec Maun E. Schwab 3,6 km MPC · JPL
458064 2009 YT8 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
458065 2009 YW11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458066 2009 YD18 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
458067 2009 YR18 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458068 2009 YR21 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
458069 2009 YS21 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
458070 2010 AB2 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
458071 2010 AP4 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
458072 2010 AY9 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458073 2010 AH10 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
458074 2010 AJ13 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458075 2010 AG21 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458076 2010 AQ22 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
458077 2010 AW23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458078 2010 AR41 22/11/2003 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
458079 2010 AH44 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
458080 2010 AN46 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
458081 2010 AZ48 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458082 2010 AW49 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
458083 2010 AS52 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
458084 2010 AS60 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
458085 2010 AE61 10/01/2010 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
458086 2010 AS62 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458087 2010 AY62 08/01/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
458088 2010 AO66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458089 2010 AJ72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
458090 2010 AK74 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
458091 2010 AO74 15/12/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
458092 2010 AM76 06/01/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
458093 2010 AU91 08/01/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
458094 2010 AM95 09/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
458095 2010 BW19 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458096 2010 BY24 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
458097 2010 BK56 20/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
458098 2010 BV79 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458099 2010 BZ105 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
458100 2010 BO126 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL