Danh sách tiểu hành tinh/457501–457600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457501 2008 VV15 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
457502 2008 VV22 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457503 2008 VQ24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457504 2008 VN29 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
457505 2008 VY29 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
457506 2008 VM36 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
457507 2008 VS51 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457508 2008 VC55 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457509 2008 VV58 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457510 2008 VS61 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457511 2008 VT61 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457512 2008 VQ63 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
457513 2008 VZ65 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457514 2008 VX66 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
457515 2008 VP67 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
457516 2008 VX70 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
457517 2008 WK3 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
457518 2008 WE4 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
457519 2008 WE7 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457520 2008 WZ8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457521 2008 WL22 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457522 2008 WP22 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457523 2008 WK34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457524 2008 WO43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
457525 2008 WW43 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
457526 2008 WX46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457527 2008 WF49 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457528 2008 WP54 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457529 2008 WE55 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457530 2008 WP66 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457531 2008 WU69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457532 2008 WT77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457533 2008 WV81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457534 2008 WS91 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457535 2008 WV99 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
457536 2008 WG107 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457537 2008 WO126 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457538 2008 WY126 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
457539 2008 WG134 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457540 2008 WA141 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457541 2008 XV 29/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
457542 2008 XA15 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457543 2008 XL34 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457544 2008 XD43 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457545 2008 XX52 04/12/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
457546 2008 YM 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457547 2008 YX18 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
457548 2008 YL20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
457549 2008 YT43 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457550 2008 YN53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457551 2008 YW62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
457552 2008 YX62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
457553 2008 YL64 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457554 2008 YL74 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457555 2008 YP80 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457556 2008 YC89 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457557 2008 YG90 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457558 2008 YV90 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457559 2008 YX96 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457560 2008 YQ100 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457561 2008 YV100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
457562 2008 YL103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457563 2008 YM105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457564 2008 YU107 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457565 2008 YV112 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
457566 2008 YB120 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457567 2008 YX122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457568 2008 YX123 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457569 2008 YZ124 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457570 2008 YB127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457571 2008 YL134 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
457572 2008 YZ138 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
457573 2008 YN139 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457574 2008 YV140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457575 2008 YG143 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457576 2008 YV145 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
457577 2008 YT150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
457578 2008 YB155 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
457579 2008 YQ155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
457580 2008 YV162 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457581 2008 YO165 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
457582 2008 YA173 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457583 2009 AW10 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
457584 2009 AY14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457585 2009 AF20 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
457586 2009 AY20 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457587 2009 AV27 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
457588 2009 AM28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457589 2009 AF31 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457590 2009 AN33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457591 2009 AX40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457592 2009 AD44 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457593 2009 AH45 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457594 2009 AU47 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457595 2009 BO10 22/01/2009 Mayhill A. Lowe 650 m MPC · JPL
457596 2009 BU16 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457597 2009 BA23 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457598 2009 BP31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
457599 2009 BU31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457600 2009 BS35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL