Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/457101–457200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457101 2008 EK152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457102 2008 EF157 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
457103 2008 EY157 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457104 2008 EV160 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457105 2008 EQ164 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457106 2008 EJ167 08/03/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
457107 2008 FH1 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457108 2008 FR6 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457109 2008 FO11 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
457110 2008 FF12 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457111 2008 FA13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457112 2008 FC13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457113 2008 FH13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
457114 2008 FW15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
457115 2008 FT16 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
457116 2008 FL19 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
457117 2008 FS24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457118 2008 FZ26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457119 2008 FR27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457120 2008 FB30 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
457121 2008 FS33 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457122 2008 FP38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457123 2008 FV49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457124 2008 FS51 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457125 2008 FF52 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
457126 2008 FJ52 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457127 2008 FF58 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457128 2008 FP58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457129 2008 FQ63 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457130 2008 FB65 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457131 2008 FB68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457132 2008 FA71 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
457133 2008 FG75 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
457134 2008 FB80 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457135 2008 FN80 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457136 2008 FD86 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
457137 2008 FA91 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
457138 2008 FW96 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457139 2008 FK99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457140 2008 FF101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
457141 2008 FG103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457142 2008 FP114 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
457143 2008 FT122 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
457144 2008 FL126 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457145 2008 FV126 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
457146 2008 FE128 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457147 2008 FZ129 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457148 2008 FP130 30/03/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
457149 2008 FY132 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
457150 2008 FD133 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
457151 2008 FE133 20/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 970 m MPC · JPL
457152 2008 FQ133 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457153 2008 FN134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
457154 2008 FW136 29/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
457155 2008 GU 03/04/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
457156 2008 GS5 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
457157 2008 GT7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457158 2008 GW11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457159 2008 GY11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457160 2008 GF14 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
457161 2008 GP34 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457162 2008 GV34 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
457163 2008 GJ38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
457164 2008 GA44 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457165 2008 GR52 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457166 2008 GD57 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457167 2008 GA67 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457168 2008 GE67 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457169 2008 GL69 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457170 2008 GM69 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
457171 2008 GA73 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457172 2008 GY73 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457173 2008 GS80 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457174 2008 GA81 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
457175 2008 GO98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
457176 2008 GF100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457177 2008 GC105 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457178 2008 GU105 11/04/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
457179 2008 GX110 03/04/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
457180 2008 GD115 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457181 2008 GF115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457182 2008 GW120 30/03/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
457183 2008 GZ123 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457184 2008 GE124 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457185 2008 GW124 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457186 2008 GS137 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
457187 2008 GN139 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457188 2008 GO143 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457189 2008 GB144 03/04/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
457190 2008 GC144 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
457191 2008 GA146 14/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
457192 2008 HV 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457193 2008 HS6 04/04/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
457194 2008 HN13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457195 2008 HQ16 25/04/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
457196 2008 HZ17 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
457197 2008 HJ22 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457198 2008 HH25 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457199 2008 HC39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457200 2008 HC44 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL