Danh sách tiểu hành tinh/455301–455400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455301 2002 EO44 09/03/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
455302 2002 EA48 12/03/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
455303 2002 EW52 09/03/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455304 2002 EX66 13/03/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
455305 2002 EP105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
455306 2002 EZ118 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455307 2002 EA131 12/03/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
455308 2002 FF 16/03/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
455309 2002 FF28 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
455310 2002 GL3 04/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
455311 2002 GO4 09/04/2002 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
455312 2002 GK35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455313 2002 GW107 11/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
455314 2002 GD123 10/04/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455315 2002 GE127 12/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
455316 2002 GS152 12/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
455317 2002 HA13 22/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
455318 2002 HD14 30/04/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
455319 2002 KM8 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455320 2002 LQ24 16/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
455321 2002 NA1 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455322 2002 NX18 09/07/2002 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
455323 2002 NS46 13/07/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
455324 2002 NL55 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
455325 2002 OH25 29/07/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
455326 2002 OU26 19/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
455327 2002 OP28 21/07/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
455328 2002 OV32 20/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
455329 2002 PO63 12/08/2002 Teide Teide Obs. 5,0 km MPC · JPL
455330 2002 PX79 03/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
455331 2002 PP110 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
455332 2002 PX167 08/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
455333 2002 QZ65 18/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
455334 2002 QE86 17/08/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
455335 2002 QR116 18/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
455336 2002 QW119 19/08/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
455337 2002 QW122 27/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
455338 2002 QB136 16/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
455339 2002 RF4 03/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
455340 2002 RO6 01/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
455341 2002 RZ16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
455342 2002 RG19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
455343 2002 RQ38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
455344 2002 RK53 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455345 2002 RS59 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455346 2002 RO78 05/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455347 2002 RJ97 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
455348 2002 RR103 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
455349 2002 RH112 05/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
455350 2002 RL115 06/09/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455351 2002 RP132 11/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
455352 2002 RV173 13/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
455353 2002 RO237 15/09/2002 Palomar R. Matson 4,2 km MPC · JPL
455354 2002 RC247 15/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
455355 2002 RP252 03/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
455356 2002 RA253 14/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
455357 2002 RK264 13/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
455358 2002 SW46 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
455359 2002 TS70 03/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
455360 2002 TV100 04/10/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
455361 2002 TT104 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
455362 2002 TP107 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
455363 2002 TM117 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
455364 2002 TU158 05/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
455365 2002 TT161 05/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
455366 2002 TJ170 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
455367 2002 TF171 03/10/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
455368 2002 TO177 11/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
455369 2002 TG202 08/10/2002 Needville Needville Obs. 1,0 km MPC · JPL
455370 2002 TF205 04/10/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
455371 2002 TC225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
455372 2002 TM281 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
455373 2002 TX303 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
455374 2002 TT318 05/10/2002 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
455375 2002 TQ342 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
455376 2002 UE17 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455377 2002 UV37 31/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
455378 2002 UV41 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
455379 2002 UO43 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455380 2002 UL58 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
455381 2002 UT59 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
455382 2002 VB15 04/11/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
455383 2002 VW24 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
455384 2002 VY45 05/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
455385 2002 VB85 09/11/2002 Eskridge Farpoint Obs. 1,4 km MPC · JPL
455386 2002 VY123 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
455387 2002 VO142 05/11/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
455388 2002 VK144 04/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
455389 2002 VG147 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
455390 2002 WK 17/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
455391 2002 WE5 24/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
455392 2002 XO20 02/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455393 2002 XU28 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
455394 2002 YP15 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
455395 2003 AC17 05/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455396 2003 AB20 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
455397 2003 AR54 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
455398 2003 AW72 11/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
455399 2003 BS12 26/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
455400 2003 BK21 13/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL