Danh sách tiểu hành tinh/455401–455500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455401 2003 BE46 31/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455402 2003 BS52 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
455403 2003 BY57 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455404 2003 BO75 29/01/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
455405 2003 BE90 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
455406 2003 CL17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
455407 2003 ER 05/03/2003 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
455408 2003 EB1 03/03/2003 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
455409 2003 EL47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
455410 2003 FG4 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
455411 2003 FM4 26/03/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455412 2003 FX11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455413 2003 FQ40 25/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
455414 2003 FL90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
455415 2003 GA 01/04/2003 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
455416 2003 GN11 01/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
455417 2003 GN39 28/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
455418 2003 GC53 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455419 2003 GS56 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455420 2003 HR15 23/04/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455421 2003 HL23 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455422 2003 HG47 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
455423 2003 JQ6 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
455424 2003 KA10 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455425 2003 KX35 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455426 2003 MT9 30/06/2003 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
455427 2003 OP26 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
455428 2003 QW10 23/08/2003 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
455429 2003 QG31 19/08/2003 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 1,0 km MPC · JPL
455430 2003 QW35 22/08/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
455431 2003 QW98 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455432 2003 RP8 07/09/2003 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
455433 2003 RX10 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
455434 2003 RG21 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
455435 2003 SU14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
455436 2003 SC19 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455437 2003 SJ22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455438 2003 SZ43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
455439 2003 SA65 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
455440 2003 SX107 20/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
455441 2003 SX119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455442 2003 SY136 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455443 2003 SZ160 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455444 2003 SX170 23/09/2003 Uccle T. Pauwels 630 m MPC · JPL
455445 2003 SG181 20/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455446 2003 SA193 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
455447 2003 SR195 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
455448 2003 SG231 24/09/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
455449 2003 SD240 27/09/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
455450 2003 SH245 26/09/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455451 2003 SX261 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
455452 2003 SE307 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
455453 2003 SZ322 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455454 2003 ST334 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
455455 2003 SY355 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
455456 2003 SV365 26/09/2003 Apache Point SDSS 630 m MPC · JPL
455457 2003 SE380 26/09/2003 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
455458 2003 SB400 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
455459 2003 SP404 27/09/2003 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
455460 2003 SL423 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455461 2003 SB429 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
455462 2003 SZ429 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455463 2003 TW46 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455464 2003 TN54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
455465 2003 UW6 18/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
455466 2003 UD17 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
455467 2003 UW21 05/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
455468 2003 US51 18/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
455469 2003 UV59 05/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
455470 2003 UB97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455471 2003 UZ118 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455472 2003 UP124 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455473 2003 UK126 20/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
455474 2003 UG143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
455475 2003 UQ159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455476 2003 UK178 21/10/2003 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
455477 2003 US191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
455478 2003 UW194 20/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
455479 2003 UL210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455480 2003 UL211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
455481 2003 UD229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
455482 2003 UB232 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455483 2003 UO266 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
455484 2003 UA285 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455485 2003 UZ295 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455486 2003 UH300 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
455487 2003 UQ303 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
455488 2003 UQ324 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455489 2003 UE334 18/10/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
455490 2003 US338 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455491 2003 UW338 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455492 2003 UC339 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455493 2003 UK351 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
455494 2003 UJ358 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455495 2003 UT358 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
455496 2003 UD366 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455497 2003 UJ373 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
455498 2003 UD377 22/10/2003 Apache Point SDSS 600 m MPC · JPL
455499 2003 UC382 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
455500 2003 UD388 22/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL