Danh sách tiểu hành tinh/455101–455200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455101 2015 UG77 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455102 2015 UK77 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455103 2015 UZ79 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
455104 2015 UA81 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
455105 2015 UE81 21/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
455106 2015 UA82 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455107 2015 UK82 03/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
455108 2015 UN83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455109 2015 VD4 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
455110 2015 VG5 09/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
455111 2015 VD6 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
455112 2015 VU6 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
455113 2015 VZ7 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
455114 2015 VS24 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455115 2015 VD25 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
455116 2015 VG25 30/11/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
455117 2015 VB26 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
455118 2015 VD26 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
455119 2015 VZ29 09/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
455120 2015 VT31 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
455121 2015 VO33 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
455122 2015 VC34 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
455123 2015 VF39 14/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
455124 2015 VY40 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455125 2015 VY41 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455126 2015 VO72 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455127 2015 VY72 30/12/2000 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
455128 2015 VQ74 23/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455129 2015 VR74 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
455130 2015 VU78 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
455131 2015 VP94 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
455132 2015 VD96 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
455133 2015 VH98 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455134 2015 VG99 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
455135 2015 VW99 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455136 2015 VG101 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
455137 2015 VL103 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
455138 2015 VW104 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
455139 2015 VO106 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
455140 2015 VP107 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
455141 2015 VE113 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
455142 2015 VV113 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
455143 2015 VF119 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455144 2015 VP124 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
455145 1983 QB1 30/08/1983 Palomar J. Gibson 710 m MPC · JPL
455146 1993 FS 25/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
455147 1994 AH9 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
455148 1994 UG 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 210 m MPC · JPL
455149 1995 LF 04/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 230 m MPC · JPL
455150 1995 TC10 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455151 1995 UF56 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
455152 1995 VN8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
455153 1995 YD15 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455154 1996 RQ19 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
455155 1996 TE36 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455156 1996 VA23 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
455157 1997 YM3 20/12/1997 Xinglong SCAP AMO 1,4 km MPC · JPL
455158 1998 KP43 29/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455159 1998 MT22 21/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455160 1998 QV29 23/08/1998 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
455161 1998 RH4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
455162 1998 SE5 20/09/1998 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
455163 1998 SP31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
455164 1998 TN 10/10/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
455165 1999 AL10 14/01/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
455166 1999 AF16 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455167 1999 BN29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
455168 1999 JF105 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
455169 1999 KQ6 23/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
455170 1999 ND5 14/07/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455171 1999 OM4 19/07/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano ( 168 km MPC · JPL
455172 1999 QJ 17/08/1999 Siding Spring R. H. McNaught 2,3 km MPC · JPL
455173 1999 TF137 06/10/1999 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
455174 1999 TD207 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
455175 1999 UK11 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455176 1999 VF22 10/11/1999 Catalina CSS 260 m MPC · JPL
455177 1999 VJ42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455178 1999 VL231 15/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455179 2000 AQ221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
455180 2000 BE40 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455181 2000 DX90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
455182 2000 DE108 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
455183 2000 DR115 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455184 2000 ED14 04/03/2000 Socorro LINEAR ATE · 250 m MPC · JPL
455185 2000 EB107 12/03/2000 Socorro LINEAR AMO 600 m MPC · JPL
455186 2000 ES115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455187 2000 GX59 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
455188 2000 NQ8 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455189 2000 QM7 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
455190 2000 QE25 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
455191 2000 QL110 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455192 2000 QN130 31/08/2000 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
455193 2000 RJ60 06/09/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
455194 2000 SZ48 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
455195 2000 SR178 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455196 2000 TP19 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
455197 2000 TV45 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
455198 2000 UK83 02/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455199 2000 YK4 19/12/2000 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
455200 2001 BM12 20/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL