Danh sách tiểu hành tinh/454901–455000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454901 2015 TF103 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
454902 2015 TG103 22/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
454903 2015 TA110 17/11/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
454904 2015 TW113 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
454905 2015 TF114 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454906 2015 TE122 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
454907 2015 TX129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454908 2015 TA130 29/07/1998 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
454909 2015 TK131 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454910 2015 TB132 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454911 2015 TE132 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454912 2015 TM133 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454913 2015 TT135 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454914 2015 TC136 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454915 2015 TJ136 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454916 2015 TN136 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454917 2015 TX137 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
454918 2015 TW139 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454919 2015 TR146 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454920 2015 TR147 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454921 2015 TV147 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454922 2015 TH150 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454923 2015 TR151 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454924 2015 TE153 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
454925 2015 TP154 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454926 2015 TL155 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
454927 2015 TU157 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454928 2015 TV157 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454929 2015 TG158 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454930 2015 TS158 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454931 2015 TC159 19/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
454932 2015 TG159 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
454933 2015 TB162 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
454934 2015 TC169 15/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
454935 2015 TG171 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
454936 2015 TL175 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
454937 2015 TL176 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454938 2015 TN177 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454939 2015 TZ177 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
454940 2015 TD180 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454941 2015 TJ180 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454942 2015 TL184 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454943 2015 TY187 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
454944 2015 TS188 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454945 2015 TH191 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454946 2015 TY191 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
454947 2015 TE192 17/09/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
454948 2015 TJ192 29/08/2011 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
454949 2015 TK192 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454950 2015 TZ192 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454951 2015 TJ193 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
454952 2015 TM193 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454953 2015 TO193 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454954 2015 TK196 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454955 2015 TA197 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
454956 2015 TN197 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454957 2015 TY197 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454958 2015 TJ198 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454959 2015 TK198 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454960 2015 TB199 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454961 2015 TH199 10/07/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
454962 2015 TM200 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
454963 2015 TP202 17/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
454964 2015 TZ202 29/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
454965 2015 TF203 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
454966 2015 TQ204 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
454967 2015 TS204 09/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
454968 2015 TU204 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454969 2015 TV204 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454970 2015 TD205 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
454971 2015 TE206 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454972 2015 TL207 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454973 2015 TU208 14/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
454974 2015 TV208 03/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454975 2015 TF209 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454976 2015 TG209 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454977 2015 TX209 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
454978 2015 TU210 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454979 2015 TC211 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454980 2015 TA214 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
454981 2015 TS219 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454982 2015 TU219 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454983 2015 TG221 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454984 2015 TT223 11/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
454985 2015 TC224 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
454986 2015 TJ224 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
454987 2015 TS229 05/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
454988 2015 TG231 29/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
454989 2015 TV231 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
454990 2015 TZ232 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
454991 2015 TG233 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454992 2015 TY233 10/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
454993 2015 TG241 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454994 2015 TE242 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
454995 2015 TV242 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454996 2015 TM243 20/10/1998 Caussols ODAS 520 m MPC · JPL
454997 2015 TP243 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454998 2015 TQ243 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454999 2015 TH246 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455000 2015 TD248 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also