Danh sách tiểu hành tinh/453701–453800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453701 2010 WH65 06/06/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
453702 2010 XH28 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
453703 2010 XA38 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
453704 2010 XY42 28/11/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
453705 2010 XB51 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
453706 2010 XK58 04/12/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
453707 2010 XY72 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 500 m MPC · JPL
453708 2010 XN78 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
453709 2010 YG 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
453710 2010 YC5 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453711 2011 AT5 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453712 2011 AE7 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453713 2011 AT7 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453714 2011 AF10 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
453715 2011 AZ11 05/01/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
453716 2011 AO12 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
453717 2011 AR32 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
453718 2011 AZ40 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
453719 2011 AU43 17/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
453720 2011 AP58 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
453721 2011 AA65 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
453722 2011 AB75 19/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
453723 2011 AZ77 26/01/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
453724 2011 BC2 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453725 2011 BA4 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
453726 2011 BU8 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
453727 2011 BC9 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453728 2011 BL11 24/01/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
453729 2011 BO24 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453730 2011 BE43 09/02/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
453731 2011 BH54 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453732 2011 BN55 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
453733 2011 BP64 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
453734 2011 BG67 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
453735 2011 BJ67 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
453736 2011 BJ93 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453737 2011 BM117 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
453738 2011 BB125 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
453739 2011 BD125 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453740 2011 BD135 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
453741 2011 BQ141 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
453742 2011 BT143 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453743 2011 BO161 19/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
453744 2011 BB162 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
453745 2011 CK10 11/01/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
453746 2011 CM11 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
453747 2011 CU27 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453748 2011 CC36 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453749 2011 CN37 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
453750 2011 CZ52 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
453751 2011 CJ68 08/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
453752 2011 CU69 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453753 2011 CH72 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
453754 2011 CV76 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453755 2011 CO83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
453756 2011 DP10 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
453757 2011 DC43 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
453758 2011 DC49 20/05/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
453759 2011 DF50 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453760 2011 DY50 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
453761 2011 EH11 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
453762 2011 EY15 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
453763 2011 EC23 04/03/2011 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
453764 2011 EO27 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
453765 2011 ET52 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
453766 2011 EZ73 13/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
453767 2011 EM86 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
453768 2011 FT42 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
453769 2011 FU140 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
453770 2011 FT154 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
453771 2011 GX62 20/03/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
453772 2011 GF69 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453773 2011 GY69 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
453774 2011 GL76 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453775 2011 HQ5 29/06/2008 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
453776 2011 HZ7 07/02/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
453777 2011 HB35 04/04/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
453778 2011 JK 01/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453779 2011 JW9 07/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
453780 2011 KH6 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
453781 2011 KD20 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
453782 2011 KY35 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453783 2011 LR18 21/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453784 2011 OT26 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453785 2011 OO33 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453786 2011 OE41 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453787 2011 OV44 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
453788 2011 PY3 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
453789 2011 PH11 01/04/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
453790 2011 QA45 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453791 2011 QY48 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453792 2011 QS55 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453793 2011 QM63 21/11/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
453794 2011 QF65 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453795 2011 QC70 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453796 2011 QC73 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453797 2011 QW87 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453798 2011 SH 11/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453799 2011 SZ8 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453800 2011 SN13 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL