Danh sách tiểu hành tinh/45201–45300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45201 1999 XT170 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45202 1999 XA171 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
45203 1999 XM171 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45204 1999 XZ172 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45205 1999 XJ173 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
45206 1999 XK174 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45207 1999 XH175 10/12/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
45208 1999 XQ175 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45209 1999 XT178 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
45210 1999 XW178 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
45211 1999 XF179 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45212 1999 XP180 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45213 1999 XS181 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45214 1999 XW181 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45215 1999 XB183 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45216 1999 XP183 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45217 1999 XL186 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45218 1999 XQ186 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45219 1999 XE187 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45220 1999 XK188 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45221 1999 XQ188 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45222 1999 XY194 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
45223 1999 XF200 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45224 1999 XO209 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45225 1999 XZ212 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45226 1999 XG213 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
45227 1999 XH213 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
45228 1999 XJ214 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45229 1999 XS214 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45230 1999 XV214 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45231 1999 XT215 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45232 1999 XZ215 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
45233 1999 XK216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
45234 1999 XA228 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
45235 1999 XD228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
45236 1999 XP229 07/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
45237 1999 XV229 07/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
45238 1999 XM230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
45239 1999 XV231 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45240 1999 XL233 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45241 1999 XE238 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
45242 1999 XT241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
45243 1999 XB242 13/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
45244 1999 XC242 13/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
45245 1999 XN242 13/12/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
45246 1999 XF245 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45247 1999 XY245 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45248 1999 XO258 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
45249 1999 XZ259 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
45250 1999 YJ 16/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45251 1999 YN 16/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45252 1999 YY1 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
45253 1999 YU4 28/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 8,1 km MPC · JPL
45254 1999 YS12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
45255 1999 YK13 31/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 7,3 km MPC · JPL
45256 1999 YM13 31/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45257 1999 YC14 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
45258 1999 YG18 18/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45259 2000 AF1 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
45260 2000 AY1 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,6 km MPC · JPL
45261 Decoen 2000 AB2 02/01/2000 Gnosca S. Sposetti 3,2 km MPC · JPL
45262 2000 AG2 03/01/2000 Gekko T. Kagawa 1,9 km MPC · JPL
45263 2000 AD5 03/01/2000 Chiyoda T. Kojima 5,6 km MPC · JPL
45264 2000 AL5 04/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
45265 2000 AY5 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
45266 2000 AK6 04/01/2000 Prescott P. G. Comba 4,5 km MPC · JPL
45267 2000 AK7 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
45268 2000 AM8 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
45269 2000 AR8 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45270 2000 AT8 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45271 2000 AO10 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
45272 2000 AC11 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45273 2000 AF11 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45274 2000 AN11 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45275 2000 AK12 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45276 2000 AO12 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
45277 2000 AE15 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
45278 2000 AL15 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
45279 2000 AS15 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45280 2000 AE16 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
45281 2000 AA19 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45282 2000 AL19 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45283 2000 AU22 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45284 2000 AO24 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45285 2000 AO26 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
45286 2000 AC27 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45287 2000 AB29 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45288 2000 AP29 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45289 2000 AY29 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
45290 2000 AG33 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45291 2000 AS33 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45292 2000 AX34 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
45293 2000 AA35 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45294 2000 AF37 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45295 2000 AN37 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45296 2000 AZ37 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45297 2000 AN38 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45298 Williamon 2000 AE42 05/01/2000 Kitt Peak A. Block 6,1 km MPC · JPL
45299 Stivell 2000 AL43 06/01/2000 Kleť M. Tichý 2,2 km MPC · JPL
45300 Thewrewk 2000 AF45 01/01/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 13 km MPC · JPL